Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Študijski program druge stopnje Slovenistika

Vsebine

Oddelek za slovenistiko na drugi stopnji izvaja študijski program SLOVENISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika enopredmetna jezikoslovna smer

Temeljni cilji drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – enopredmetna jezikoslovna smer so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. Magistranti in magistrantke so sposobni reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko tudi učinkovito ubesedijo v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikujejo literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Usposobljeni so za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture, za samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinarno reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij ter za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer

Temeljni cilji drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – enopredmetna literarno-kulturološka smer so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. Magistranti in magistrantke so sposobni reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko tudi učinkovito ubesedijo v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikujejo literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Usposobljeni so za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture, za samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinarno reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij ter za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – dvopredmetna smer

Temeljni cilji drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – dvopredmetna smer je poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. Magistranti in magistrantke so sposobni reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko tudi učinkovito ubesedijo v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikujejo literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Usposobljeni so za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture, za samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinarno reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij ter za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer je usposabljanje prihodnjih profesorjev in profesoric slovenskega jezika in književnosti, zato magistranti in magistrantke tega študijskega programa pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja slovenskega jezika in književnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Študenti in študentke so sposobni poglobljenega branja, globljega razumevanja, samostojne analize, opisa ter argumentiranega kritičnega vrednotenja besedil različnih vrst in zvrsti. Pri pedagoškem preoblikovanju strokovnih in znanstvenih spoznanj slovenskega jezikoslovja in literarne vede v prakso so usposobljeni za izbiranje ustreznih ciljev, vsebin in metod ter za načrtovanje vseh učnih faz v skladu z načeli sodobnega pouka slovenščine kot prvega/maternega jezika, pouka književnosti ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kot razmišljujoči praktiki reflektirajo sočasna in pretekla specialnodidaktična ter druga strokovna spoznanja, se do njih argumentirano opredeljujejo in z lastnim raziskovanjem sooblikujejo pedagoško prakso. Svoja strokovna spoznanja so sposobni učinkovito ubesediti v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu. Magistranti in magistrantke so po končanem študiju zmožni samostojno in fleksibilno poučevati slovenski jezik in književnost na vseh ravneh šolanja ter v vseh vrstah izobraževanja, tako institucionaliziranih kot neinstitucionaliziranih.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer je usposabljanje prihodnjih profesorjev in profesoric slovenskega jezika in književnosti, zato magistranti in magistrantke tega študijskega programa pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja slovenskega jezika in književnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Študenti in študentke so sposobni poglobljenega branja, globljega razumevanja, samostojne analize, opisa ter argumentiranega kritičnega vrednotenja besedil različnih vrst in zvrsti. Pri pedagoškem preoblikovanju strokovnih in znanstvenih spoznanj slovenskega jezikoslovja in literarne vede v prakso so usposobljeni za izbiranje ustreznih ciljev, vsebin in metod ter za načrtovanje vseh učnih faz v skladu z načeli sodobnega pouka slovenščine kot prvega/maternega jezika, pouka književnosti ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kot razmišljujoči praktiki reflektirajo sočasna in pretekla specialnodidaktična ter druga strokovna spoznanja, se do njih argumentirano opredeljujejo in z lastnim raziskovanjem sooblikujejo pedagoško prakso. Svoja strokovna spoznanja so sposobni učinkovito ubesediti v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu. Magistranti in magistrantke so po končanem študiju zmožni samostojno in fleksibilno poučevati slovenski jezik in književnost na vseh ravneh šolanja ter v vseh vrstah izobraževanja, tako institucionaliziranih kot neinstitucionaliziranih.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Slovenistika, Slovenistika – dvopredmetna pedagoška smer je usposabljanje prihodnjih profesorjev in profesoric slovenskega jezika in književnosti, tako da magistranti in magistrantke s področja slovenskega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah, pridobijo kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, ki jo dodatno širi in bogati povezava z drugim predmetnostrokovnim področjem. Magistranti in magistrantke pridobijo znanja in spretnosti za samostojno poučevanje slovenskega jezika in književnosti na vseh stopnjah šolanja, v vseh vrstah šol in vseh oblikah izobraževanja ter v povezavi z drugim študijskopredmetnim področjem tudi za raziskovanje na pedagoškem področju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Slovenistika - enopredmetna jezikoslovna smer
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Terenske vaje 0 0 0 40 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 16
Zunanji izbirni predmeti 5
Slovenistika - enopredmetna literarno-kulturološka smer
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Slovenistika - dvopredmetna smer
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4 celoletni
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Zunanji izbirni predmeti 4
Slovenistika - enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 8
Strokovni izbirni predmeti 8 8
Strokovni izbirni predmeti 9 2
Strokovni izbirni predmeti 10 4
Zunanji izbirni predmeti 6
Slovenistika - enopredmetna pedagoška literarna smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 2
Strokovni izbirni predmeti 12 4
Strokovni izbirni predmeti 13 11
Strokovni izbirni predmeti 14 8
Zunanji izbirni predmeti 6
Slovenistika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 15 0 0 3 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 15 3
Strokovni izbirni predmeti 16 2
Strokovni izbirni predmeti 17 4
Slovenistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 letni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 15 0 0 3 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 18 6
Strokovni izbirni predmeti 19 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Leksikografija 30 0 30 0 4 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Logika in argumentacija 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 0 0 3 zimski
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E 0 30 30 0 4 zimski
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 zimski
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 zimski
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 14 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E 0 30 30 0 4 zimski
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 15 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Govorna tehnika 15 15 0 0 3 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 3 zimski
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 16 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 17 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 18 P S V D KT Semester
Govorna tehnika 15 15 0 0 3 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 3 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 19 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Slovenistika - enopredmetna jezikoslovna smer
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literatura in mediji 30 30 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni, celoletni
Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja 45 45 0 0 6 zimski
Znanstveno besedilo 15 15 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Slovenistika - enopredmetna literarno-kulturološka smer
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literatura in mediji 30 30 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni, celoletni
Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo 30 0 0 0 3 zimski
Spol in slovenska literatura 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 13
Zunanji izbirni predmeti 3
Slovenistika - dvopredmetna smer
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Slovenistika - enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer
Didaktika književnosti 2 30 15 0 0 4 zimski
Didaktika slovenskega jezika 2 30 15 0 0 4 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni, celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti 0 60 0 0 6 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 4 13
Slovenistika - enopredmetna pedagoška literarna smer
Didaktika književnosti 2 30 15 0 0 4 zimski
Didaktika slovenskega jezika 2 30 15 0 0 4 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni, celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti 0 60 0 0 6 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 13
Slovenistika - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 70 9 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 1 0 30 0 0 3 zimski
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Slovenistika - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 70 9 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 1 0 30 0 0 3 zimski
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Jezik v gledališču in filmu 15 15 15 0 4 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E 0 30 30 0 4 zimski
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezik v gledališču in filmu 15 15 15 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E 0 30 30 0 4 zimski
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Jezik v gledališču in filmu 15 15 0 0 3 zimski
Leksikografija 30 0 15 0 3 zimski
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literatura in medijI 30 0 0 0 3 letni
Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika 15 30 0 0 3 letni
Književnost za šolsko rabo 30 30 0 0 4 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Leksikografija 30 0 30 0 4 letni
Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E 0 30 30 0 4 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 15 0 4 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika 15 30 0 0 3 letni
Književnost za šolsko rabo 30 30 0 0 4 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literatura in mediji 30 30 0 0 5 letni
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika 15 30 0 0 3 letni
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika 15 30 0 0 3 letni
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka