Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenistika

Vsebine

Oddelek za slovenistiko na prvi stopnji izvaja univerzitetni študijski program SLOVENISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Ta jim omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst, ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožni so razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu. Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke Slovenistike usposobljeni za opravljanje specifičnih (manj zahtevnih) nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

  • SLOVENISTIKA, Slovenistika – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študija pridobijo v okviru študija znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Ta jim omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst, ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Zmoženi so razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu. Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke predlaganega programa usposobljeni za opravljanje specifičnih (manj zahtevnih) nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Slovenistika - enopredmetna smer
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika 30 15 15 0 4 zimski
Mladinska književnost 30 30 0 0 6 celoletni
Morfologija slovenskega knjižnega jezika E 30 15 30 0 5 letni
Slovenska književnost 19. stoletja 30 30 30 0 7 zimski
Socialne zvrsti slovenskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Svetovna književnost 60 0 0 0 5 celoletni
Uvod v pragmatiko E 30 15 0 0 4 letni
Uvod v študij jezika 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v študij slovenske književnosti 30 30 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Slovenistika - dvopredmetna smer
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 zimski
Morfologija slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 letni
Slovenska književnost 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Svetovna književnost 60 0 0 0 5 celoletni
Uvod v študij slovenske književnosti 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 letni
Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 15 0 45 0 3 zimski
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Uvod v pragmatiko 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Češka in slovaška književnost 30 0 0 0 3 letni
Južnoslovanske književnosti 30 0 0 0 3 letni
Ruska klasična literatura - obdobje realizma 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 letni
Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 15 0 45 0 3 zimski
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Socialne zvrsti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Uvod v analizo diskurza 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v pragmatiko - dvodisciplinarni 0 0 0 0 3
Uvod v študij jezika 15 15 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Slovenistika - enopredmetna smer
Besediloslovje 30 0 30 0 4 letni
Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 30 0 30 0 4 letni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine 30 0 0 0 3 zimski
Skladnja slovenskega knjižnega jezika 30 0 30 0 4 zimski
Slovenska dramatika 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska poezija 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska proza 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski, letni
Uvod v literarno teorijo 30 30 30 0 7 zimski
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 8
Slovenistika - dvopredmetna smer
Besediloslovje 30 0 0 0 3 letni
Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 letni
Skladnja slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 zimski
Slovenska dramatika 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska poezija 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska proza 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski, letni
Uvod v literarno teorijo 30 0 30 0 4 zimski
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5
Izbirni seminar: Literatura in umetnosti 0 0 0 0 5
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5
Strokovno pisanje 0 30 0 0 3 letni
Uredniško delo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Digitalni jezikovni viri za slovenščino 15 15 0 0 3 letni
Javno govorno nastopanje 15 0 30 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Slovenistika - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Jezikovna norma in jezikovna kultura 30 15 0 0 4 letni
Leksikologija 30 15 15 0 4 zimski
Slovenska frazeologija 30 15 0 0 3 letni
Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom 15 15 0 0 3 zimski
Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja 15 15 0 0 4 letni
Sodobna slovenska dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska poezija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobni slovenski roman 30 30 0 0 7 celoletni
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 4 zimski
Strokovno besedilo 15 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Zunanji izbirni predmeti 4
Slovenistika - dvopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Leksikologija 30 0 15 0 3 zimski
Pregled zgodovine slovenskega jezika 30 0 0 0 4 zimski
Slovenska frazeologija 30 15 0 0 3 letni
Sodobna slovenska dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska poezija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobni slovenski roman 30 15 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poglavja iz slovnice - slovarski vidik 30 15 0 0 3 zimski
Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja 15 15 15 0 3 letni
Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik 30 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Seminar iz sodobne slovenske dramatike 0 30 0 0 4 letni
Seminar iz sodobne slovenske poezije 0 30 0 0 4 letni
Seminar iz starejše slovenske književnosti 0 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Jezikovna norma in jezikovna kultura 30 0 0 0 3 letni
Poglavja iz slovnice - slovarski vidik 30 15 0 0 3 zimski
Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja 15 15 15 0 3 letni
SL1 Digitalni jezikovni viri za slovenščino - dvodisciplinarni 0 0 0 0 3
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik 30 15 0 0 3 zimski
Strokovno besedilo 15 0 30 0 3 zimski
Uvod v psiholingvistiko 30 15 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka