Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Doktorski študij na Oddelku za slovenistiko

Doktorski študij na Oddelku za slovenistiko

Doktorski študij je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija slovenistike. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov/znanstvenic, raziskovalcev/raziskovalk in pedagoških delavcev/delavk, usposobljenih za mednarodno primerljivo raziskovanje aktualnih teoretičnih in praktičnih problemov na področju slovenistike. Zgradba in organizacija študija sta v celoti usklajeni s celotnim zgradbenim okvirom, organizacijo in potekom študija, vključno s kreditnim vrednotenjem, ki potekajo znotraj programa Humanistika in družboslovje. Študent/študentka na področju Slovenistika vpiše dva temeljna predmeta (2 x 10 KT), dva izbirna doktorska seminarja (2 x 10 KT) in zunanji izbirni predmet (10 KT). Zaradi širine področja je na voljo več temeljnih predmetov, med katerimi študent/študentka izbira glede na to, katero področje izbere (jezikoslovje, literatura ali didaktika). Vsak kandidat/vsaka kandidatka, ki vpiše doktorski študij, izbere kot prvi temeljni predmet enega od dveh predmetov: Metodologija slovenistične literarne vede ali Metodologija slovenističnega jezikoslovja. Kot drugi temeljni predmet pa kandidat vpiše enega od treh predmetov: Jezikoslovne smeri 20. stoletja v slovenskem jezikoslovju ali Teorija in prakse literarnega zgodovinopisja ali Didaktika slovenskega jezika in književnost. Oba izbrana temeljna predmeta omogočata poglobljeno razumevanje različnih teorij, metod in konceptov, nujnih za raziskovalno delo na tem področju, in prispevata k vzpostavitvi nujne kritične distance do različnih raziskovalnih postopkov, metodologij in teorij. Konkretizacijo temeljnih metodoloških in teoretičnih pristopov glede na izbrano doktorsko temo omogočajo izbirni doktorski seminarji. Zunanji izbirni predmet, ki ga kandidat/kandidatka skupaj z mentorjem/mentorico izbere po prvem letu študija praviloma na eni od priznanih tujih univerz, pa doktorandu/doktorandki omogoči, da del raziskovalnega dela lahko opravi v tujini in se tako seznani tudi z drugimi oz. tujimi različnimi raziskovalnimi praksami. Največji delež doktorskega študija (180 KT) poteka v obliki individualnega raziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat/kandidatka pod vodstvom mentorja/mentorice pripravlja doktorsko disertacijo. 

Vse podrobnejše napotke glede vpisa, vsebin in poteka doktorskega študija najdete na tej povezavi.

Sodelavke in sodelavci oddelka