Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Dodatne informacije o študiju na Oddelku za slovenistiko

Diferencialni izpiti za vpis na drugo stopnjo in priznanje izpitov pri nedokončanem predbolonjskemštudiju 

  • Brez diferencialnih izpitov se na drugostopenjski (magistrski) študijski program Slovenistika lahko vpiše, kdor je končal 

(a) prvostopenjski eno- ali dvopredmetni študijski program slovenistike na kateremkoli visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji ali v tujini, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami; 

(b) predbolonjski 4-letni enopredmetni ali dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost pedagoške ali nepedagoške smeri na kateremkoli visokošolskem zavodu v RS ali v tujini. 

  • Diferencialne izpite v obsegu 10 do 60 kreditnih točk mora opraviti, kdor je končal 

(a) prvostopenjski eno- ali dvopredmetni študijski program, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij v RS ali tujini; 

(b) predbolonjski 4-letni enopredmetni ali dvopredmetni študijski program z drugih strokovnih področij v RS ali tujini. 

Seznam diferencialnih izpitov (iz nabora obveznih predmetov dvopredmetnega programa prve stopnje, pri vpisu na enopredmetno nepedagoško smer pa še iz nabora enopredmetnega programa) je določen individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo in glede na smer, na katero se kandidat/kandidatka vpisuje (eno- ali dvopredmetno, jezikoslovno ali literarno-kulturološko). Kandidatka ali kandidat lahko te izpite opravi med študijem na 1. stopnji oz. pred vpisom v drugostopenjski študijski program.  

Postopek določanja diferencialnih izpitov: potem ko kandidatka ali kandidat na Filozofsko fakulteto vloži prošnjo, ji oddelčna komisija določi seznam predmetov (z imeni predavateljev), ki se vnesejo v informacijski sistem VIS. Za opravljanje izpitov se kandidatka dogovori s predavatelji (nosilci predmetov), ki ji določijo študijsko gradivo in datum izpita: izpit lahko opravi v razpisanem izpitnem obdobju s prijavo v VIS ali pa se z nosilcem dogovori za individualni rok izven izpitnega obdobja (predmet bo v VIS vnesel predavatelj). Kandidatka/kandidat ima pravico do štirih izpitnih rokov. Izpite je potrebno opraviti do 30. septembra.  

Zgolj za ilustracijo navajamo seznam izpitov, ki smo jih določili kandidatom/kandidatkam s končanim dvopredmetnim programom:

Predmet 

Kreditne točke 

Slovenska drama 1900-1950 

Slovenska proza 1900-1950 

Slovenska književnost 19. stoletja 

Sodobna slovenska drama 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika  

Morfologija slovenskega jezika 

Skladnja slovenskega jezika 

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 

Leksikologija 

Slovenska frazeologija 

Pregled zgodovine slovenskega jezika 

 

40 KT 

Predmet 

Kreditne točke 

Morfologija slovenskega jezika  

3  

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika  

3  

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika  

3  

Leksikologija  

3  

Pregled zgodovine slovenskega jezika   

3  

Slovenska književnost 19. stoletja 

5  

Slovenska proza 1900-1950 

5  

Slovenska drama 1900-1950  

3  

Slovenska poezija 1900-1950  

3  

Sodobna slovenska poezija  

3  

Sodobni slovenski roman  

4  

Sodobna slovenska drama  

3  

Skupaj  

41 KT  

 

Predmet 

Kreditne točke 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika  

Družbene razsežnosti slovenskega jezika 

Morfologija slovenskega jezika 

Skladnja slovenskega jezika 

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 

Besediloslovje 

Leksikologija 

Poglavja iz zgodovine slovenskega jezika 

Slovenska književnost 19. stoletja 

Slovenska proza 1900-1950 

Slovenska drama 1900-50 

Slovenska poezija 1900-50 

Sodobna slovenska poezija 

Sodobni slovenski roman 

Sodobna slovenska drama 

Skupaj 

53 KT 

 

Predmet 

Kreditne točke 

Morfologija slovenskega jezika 

Skladnja slovenskega jezika 

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 

Pregled zgodovine slovenskega jezika 

Slovenska književnost 19. stoletja 

Slovenska proza 1900-1950  

Slovenska drama 1900-1950 

Slovenska poezija 1900-1950 

Sodobna slovenska poezija 

Sodobna slovenska drama 

Skupaj 

37 KT 

Cena posameznega izpita je določena s cenikom FF. Za nasvete se lahko obrnete na oddelčne tutorke in tutorje (več o tutorstvu na FF).  

Vsi kandidati in kandidatke morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Prehodi med študijskimi programi (na slovenistiko z anglistike, z zgodovine itd.) veljajo za vse študijske programe na drugi stopnji (enopredmetne in dvopredmetne) na Filozofski fakulteti. Več informacij je v rubriki »Prehodi med študijskimi programi« v predstavitvenih zbornikih in na fakultetni spletni strani Magistrski študij/Navodila in postopki 

Priznanje izpitov pri nedokončanem predbolonjskem študiju 

Kdor je Slovenski jezik in književnost (eno- ali dvopredmetno) na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral pred uvedbo bolonjskega študija, a svojega študija ni dokončal, lahko tukaj (dodati aktualizirano povezavo na prevedbe, do 12. 2. je čas za popravke) preveri, katere izpitne obveznosti bodo priznane v bolonjskem študijskem programu.

Sodelavke in sodelavci oddelka