Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja

Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Tipični slovenski glasoslovni pojavi, kot so diftongizacije dolgih (in celo kratkih) samoglasnikov, različne stopnje redukcij kratkih (in celo dolgih) samoglasnikov, vpliv samoglasnikov na soglasniške spremembe in obratno, zlivanje samoglasnikov s soglasniki, spremembe starih soglasniških sklopov in nastajanje novih, nastanek raznih vrst sekundarnih soglasnikov itd., so zajeli različno velika zemljepisna območja in imeli različen tempo razvoja. Stanje nekega pojava v različnih krajevnih govorih je mogoče prikazati na jezikovni karti in s pomočjo izoglos določiti področja z istim odrazom/refleksom. Glede na odraze je mogoče ugotavljati žarišča posameznih sprememb, njihovo relativno starost in zaporedje. Isti glas v sedanjih narečnih govorih pa ima lahko zelo različna praslovanska izhodišča oz. izvor.
Teme seminarskega dela: predstavitev izbranih glasovnih in naglasnih pojavov v zgodovinskih besedilih ali sodobnih narečnih govorih.