Poglavja iz slovnice - slovarski vidik

Poglavja iz slovnice - slovarski vidik

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Opredelitev pojma kategorialna lastnost (KL) z vidika slovarske ali skladenjske prepoznavnosti – oboje lahko v slovarskopomenski vlogi kot kategorialne pomenske sestavine (kategorialni semi), v skladenjski kot razločevalne prvine stavčnih členov – stavčno zgrajene povedi kot enote besedila. KL kot vez med leksiko v vlogi stavčnih členov in leksiko kot nosilko denotativnega (slovarskega) pomena. Spol in vid z vezljivostjo kot izhodiščni členitvi leksike na samostalniško in glagolsko – temeljno stavčnostrukturno osebkovo-povedkovo. Odločilna pomenskorazločevalna vloga vseh drugih KL znotraj stavčne zgradbe – lahko tudi vpliv na besednovrstno in s tem izhodiščno slovarskopomensko opredelitev.