Mladinska književnost

Mladinska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Predmet podaja različna teoretična izhodišča za opredelitev pojma mladinska književnost. Prikaže razvoj mladinske književnosti od 19. stoletja do danes, pri čemer je vsebinski poudarek predmeta na dogajanju po letu 1950. Žanrska, tematološka in stilna pestrost del mladinske književnosti narekuje različne pristope k izbranim besedilom, najpogostejša vprašanja pa so vezana na tematske, motivne in idejne značilnosti, na jezikovne značilnosti, žanrske opredelitve, perspektivo avtorja do otroka in otroškega sveta, prikaz razmerja med fantastičnimi in realističnimi elementi, povezanost mladinskega in nemladinskega pisanja pri posameznih avtorjih ipd.
Predmet se na kratko dotakne tudi razmerja med slikovnim in besednim sporočilom (slikanice) ter predstavi temeljne zbirke, antologije in periodični tisk mladinske književnosti.
Delo v seminarju je vezano na problematiko sodobne mladinske književnosti, krovna tema se bo spreminjala iz leta v leto.

- Igor Saksida: Mladinska književnost. Slovenska književnost III (več avtorjev). Ljubljana: DZS, 2001. 403–468.
- Igor Saksida: Bralni izzivi mladinske književnosti. Domžale: Izolit, 2005.
- Igor Saksida: Tipologija slovenske mladinske poezije. SR 40/4 (1992). 429–455.
- Marjana Kobe: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: MK, 1987.
- Dragica Haramija: Pregled sodobne slovenske mladinske proze. JiS 50/3–4 (2005). 27–36.
* Seznam leposlovja za samostojno branje bo podan na predavanjih. Prav tako strokovna literatura za seminarsko delo.