Strokovno besedilo

Strokovno besedilo

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Predstavitev zgodovine razvoja slovenskih strokovnih besedil,
- predstavitev oz. poglobitev poznavanja teorij komunikacijske kompetence (Dell Hymes, Eugenio Coseriu, Lyle F. Bachman) in natančnejša obravnava odvisnostnega razmerja (in posledic, ki izvirajo iz njega) med tvorjenjem/razumevanjem strokovnega besedila in poznavanjem/upoštevanjem značilnosti govornega položaja oz. socio- in psiholingvističnih danosti,
- predstavitev besedilotvornih zakonitosti in stilističnih postopkov nekaterih strokovnih besedil,
- obravnavanje različnih socialnozvrstnih teorij (slovenskega) jezika, še posebej tistih poglavij, ki se dotikajo strokovnega jezika,
- predstavitev značilnosti strokovnega izrazja in poimenovalnih postopkov.