Seminar iz starejše slovenske književnosti

Seminar iz starejše slovenske književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Podrobna vsebinska analiza verske in posvetne slovenske književnosti od 10. do konca 18. stoletja ter slovenske poezije od Vodnika do Aškerca, oblike (verzne, prozne, dramske) in funkcije (liturgične idr. ) teh del. Seminarska naloga se objavi na Wikipediji ali/in Wikiverzi ali/in Wikiviru.

- Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba, 1973.
- Alfonz Gspan: Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, 1 in 2. Ljubljana: Slovenska matica, 1979.
- Srednjeveško slovstvo. Ur. Jože Pogačnik. Ljubljana: MK (Naša beseda).
- Neznani rokopisi slovenskega slovstva http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss/VIEW/.
- Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Vodnik, Prešeren, Jenko, Stritar, Gregorčič, Aškerc)
- Vsakoletni seminar se bo spreminjal in spremembe bodo objavljene na spletni strani fakultete.
- Leposlovje in dodatna literatura bo na spletni strani oddelka.