Didaktika slovenskega jezika 2

Didaktika slovenskega jezika 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

o Kritično mišljenje pri pouku prvega jezika
o Induktivne in procesne metode pouka prvega/maternega jezika; problemski pouk
o Priprava na različne metodološke pristope k pouku prvega jezika in izbira ustreznih strategij
o Uporaba in razvijanje razlicnih učnih strategij, razvijanje jezikovne in kulturne zavesti
o Vrednotenje znanja in zmožnosti pri pouku prvega/maternega jezika; kriteriji ocenjevanja
o Oblikovanje učnega gradiva, uporaba avtentičnega gradiva in uporaba IKT
o Povezovanje pouka jezika in književnosti

• O. Kunst-Gnamuš (1992): Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS.
• Kompare, A., Rupnik Vec, T. (2016): Kako spodbujati razvoj mišljenja. Od miselnih procesov do argumentiranja. Ljubljana: ZRSŠ.
• Rutar Ilc, Z. (ur.) (2010): Medpredmetne in kurikularne povezave. Prirocnik za ucitelje. Ljubljana: ZRSŠ.
• Taksonomija za ucenje, poucevanje in vrednotenje znanja. Prirocnik za ucitelje. (2016). Ljubljana: ZRSŠ.
• J. Vogel (2004): Priprava na ustno vrednotenje (preverjanje in ocenjevanje) znanja v 2. triletju osnovne šole. V: Slovenšcina. Prirocnik za ucitelje v 6. razredu 9-letne osnovne šole, STR. 47–58. Ljubljana, MK.
• Vogel, J. (2012): Sodobnejši koncept sporazumevalne zmožnosti kot izhodišce za prenovo jezikovnega dela izpita iz slovenšcine na splošni maturi. Jezik in slovstvo. 1–2/2012. 67–81.
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenšcina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181.
• Vogel, J. (2014): Jezikovna kulturna zavest pri pouku maternega/prvega jezika. Jezik in slovstvo. 4/2014. 3–14.
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka Pri predmetu slovenšcina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181.
• Vogel, J. (2015): Razlike v pojmovanje tradicionalne in kriticne jezikovne zavesti ter njuna vloga pri razvijanju kriticne sporazumevalne zmožnosti. Šolsko polje.1-2/2015. 103–120.
• Vogel, J. (2015): Understanding language awareness in the first language teaching in Slovenia as a “traditional monocultural“ society. Journal of Language and Cultural Education. 2015/3(2). 35–50.
• Vogel, J. (2017): Refleksija o nekim didakticnim nacelima nastave slovenskoga kao prvog jezika. V. Jasminka Brala-Mudrovic (ur.): Nove smjernice u odgoju i ograzovanju/znanstveni prinosi Dragutina Rosandica. Zadar: Sveucilište. Odjel za nastvnicke studije u Gospicu. Str. 213–226.