Pripovedno besedilo

Pripovedno besedilo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet seznanja študente z značilnostmi proznih besedil. Najprej predstavi tri temeljne ubeseditvene oz. upovedovalne načine: pripoved, opis, govor ter prehode med njimi. Pri pregledu pripovednih elementov – zgodbe, pripovedovalca, perspektive, literarne osebe, prostora in časa – upošteva njihove bistvene in splošne zakonitosti. Teoretična osnova – ubeseditveni načini in pripovedni elementi – je vpeta v novejše svetovne tokove, načine in metode raziskovanja (naratologija, post/strukturalizem, genologija, recepcijska estetika, semiotika, novi historicizem, ženske študije, teorije medbesedilnosti in sodobnega besediloslovja). Terminološko in analitično zaledje pomaga natančneje spoznati naslednja prozna besedila: črtica, novela, kratka zgodba, pravljica, pripovedka, povest, esej, ep, roman. Vzporedno s teoretičnim pregledom poteka predstavitev konkretnih (in tipičnih) literarnih besedil ter analiza )ponazoritvenih« pripovednih vrst glede na ubeseditvene načine in pripovedne prvine.

- Mihail Bahtin: Teorija romana. Prev. D. Bajt. Ljubljana: CZ, 1982. COBISS.SI-ID - 22760960
- Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska, 1997. COBISS.SI-ID - 71547648
- Wayne C. Booth: The rhetoric of fiction. Chicago: Penguin books, 1991. COBISS.SI-ID 1332066
- Monika Fludernik: Second-person narrative as a test for narratology: The limits of realism. Style 1994, št. 3, 445–479. COBISS.SI-ID 26476800
- Alenka Goljevšček: Pravljice, kaj ste? Ljubljana: MK,1991. (Zbirka Kultura). COBISS.SI-ID 27051008
- Matjaž Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. Ljubljana: M K, 1981. COBISS.SI-ID 12388865
- Janko Kos: Roman. Ljubljana: DZS, 1983. (Literarni leksikon 20). COBISS.SI-ID 11190017
- Gajo Peleš: Lik i ličnost: ili o odnosu književne i izvanknjiževne zbilje. Umjetnost riječi 1977, št. 1–3, 153–163. COBISS.SI-ID 89871
- Shlomitz Rimmon-Kenan: Narrative fiction. Contemporary poetics. London in New York: Routledge, 19998. COBISS.SI-ID 8958050