Dramsko besedilo

Dramsko besedilo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Študentke in študentje bodo spoznavali medsebojno fluidno razmerje med dramo kot dramskim besedilom in dramo kot gledališko uprizoritvijo. Seznanili se bodo z najpomembnejšimi domačimi in tujimi teoretiki drame. Predmet se bo ukvarjal z naslednjimi pojmi:
- bistvo drame,
- razmerje med dramskim besedilom in gledališko uprizoritvijo,
- recepcija drame: bralec in gledalec ter pojem distance,
- specifičnost branja dramskih besedil,
- tradicionalni in moderni pojmi za analizo dramskega besedila,
- novejše dramske in gledališke poetike,
- dramski žanri.

- Aristoteles: O pesniški umetnosti. Ljubljana: Študentska založba, 2005. COBISS.SI-ID 220693760
- Andrej Inkret: Drama in gledališče. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, zv. 29), 1986. COBISS.SI-ID 11192321
- Lado Kralj: Teorija drame. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, zv. 44), 1998. COBISS.SI-ID 77456128
- Lado Kralj: Drama in prostor. Primerjalna književnost 21/2 (1998). 75–96. COBISS.SI-ID 8744704
- Vladimir Kralj: Dramaturški vademekum. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. COBISS.SI-ID 14306049
- Denis Poniž: Anatomija dramskega besedila. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996 COBISS.SI-ID 63354112
- Patrice Pavis: Gledališki slovar. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (zv. 124), 1997. COBISS.SI-ID 68627712
- Emil Hrvatin (ur.): Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ljubljana: Maska, 1996. 29–45, 63–74, 141–158, 189–204, 205–218. COBISS.SI-ID 56612608
- Marwin Carlson: Teorije gledališča III. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko (zv. 117), 1994. COBISS.SI-ID 32769024
- Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Slavistična knjižnica 15). COBISS.SI-ID 249899264
- Petra Pogorevc, Tomaž Toporišič (ur.): Drama, tekst, pisava. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2008 (zv. 148). COBISS.SI-ID 243033344