Slovenska dialektologija

Slovenska dialektologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Predmet je vsebinsko dvodelen in vsebuje:
1) Pregled zgodovine slovenske dialektologije (avtorji, dela) s poudarkom na sedanjem stanju dialektoloških raziskav in seznanitvijo s temeljnimi (slovenskimi) dialektološkimi projekti v različnih raziskovalnih centrih. Pomen in uporaba izsledkov tudi v drugih strokah. Pretranskribiranje narečnih besedil iz starejših transkripcij v sedanjo nacionalno transkripcijo. Osnovni napotki za terenske dialektološke raziskave.
2) Pregled slovenskih narečij po narečnih skupinah s poudarkom na diahronem vpogledu v naglasne, glasoslovne in oblikoslovne razvojne značilnosti. Ugotavljanje sistemskosti (in morebitnih nesistemskih odklonov) obravnavanih ravnin v izbranih krajevnih govorih ter njihove funkcijske razčlenjenosti. Seminarska naloga lahko obravnava zgodovino slovenske dialektologije ali posamezen krajevni govor.

- Karmen-Kenda Jež: Cerkljansko narečje. Teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja. Doktorska disertacija. (Računalniški izpis.) Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID 123229952
- Tine Logar: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. COBISS.SI-ID 35977728
- Fran Ramovš: Historična gramatika slovenskega jezika VII: Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935. COBISS.SI-ID 608513
- Vera Smole: Narečne skupine – pregled: del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana: [skripta], 2004. COBISS.SI-ID 25342306
- Uvod v slovensko dialektologijo: del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana: [skripta], 2000. COBISS.SI-ID 110098944

Dodatna literatura za seminarske naloge bo podana na predavanjih.