Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Izbrana poglavja iz didaktike slovenskega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

• Slovenščina kot učni jezik: spoznavni in odnosni govor
• Obravnava zahtevnejših tem s področja jezika, sporazumevanja ali sociolingvistike
• Prilagajanje ciljev, vsebin in metod učencem na različnih stopnjah in vrstah šolanja
• Formativno spremljanje in alternativne možnosti vrednotenja pri pouku prvega/maternega jezika
• Vloga knjižnega jezika in drugih različic slovenščine v šoli in družbi
• Delo s posebnimi skupinami učencev (pripadniki t. i. druge generacije priseljencev, socialno deprivilegirani učenci, učenci v okoljih z določeno narečno ali pokrajinsko prvotno različico ipd.)
• Učenci s posebnimi potrebami (disleksija, ADHD, gluhi …) pri pouku slovenskega/prvega jezika
• Metode raziskovanja pouka slovenskega jezika ter faze poteka raziskave.
• Načrtovanje aplikativne naloge ob aktualnih vprašanjih s področja didaktike slovenskega jezika.

• Didaktika ocenjevanja znanja. (2008, 2010). Ljubljana: ZRSŠ. COBISS.SI-ID 237671680 iz 2008. COBISS.SI-ID 249946880 iz 2010
• Holcar Bauer, A., idr. (2019): Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID 298212352
• O. Kunst-Gnamuš (1992): Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS.  COBISS.SI-ID - 32008960
• Vogel, J. (2009). Slovenščina v šoli - le poseben učni predmet ali sestavni del vsakega predmeta?. V: Vzgoja in izobraževanje, letnik 40, št. 2. Str. 15–21. COBISS.SI-ID - 1131780
• Vogel, J. (2010): Zmožnost jezikovnega sporazumevanja kot temeljni cilj jezikovnega izobraževanja v šoli. V: Lo Bianco, Joseph, Marentič-Požarnik, Barica, Ivšek, Milena. Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 106–135.la COBISS.SI-ID - 251085312
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181. COBISS.SI-ID 746756
• Vogel, J. (2015): Razlike v pojmovanje tradicionalne in kritične jezikovne zavesti ter njuna vloga pri razvijanju kritične sporazumevalne zmožnosti. Šolsko polje.1-2/2015. 103–120. COBISS.SI-ID – 122842112
• Vogel, J. (2015): Awareness of identity function of language as a key element in the development of the critical communicative competence in the first language teaching. V: Radosavljević, D. (ur): Međunarodni naučni skup »Vrednosti i identitet«. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije »Dr. Lazar Vrkatić«. COBISS.SI-ID 300350727

http://naucni-skup.fpps.edu.rs/PDF/Zbornik%205%20prelom-za%20cip.pdf

• Vogel, J. (2017): From exclusivity of the standard language to ciritcal discurisev flexibility in first-language teaching: the Slovenian case. XLinguae 10/2. Str. 38–50. 2017_10_02_04 - XLinguae
• Žunko Vogrinc, S., Šilc, M., Beljev, N., Pušnik, Z.: Učinkovito soustvarjanje učnega procesa z učenci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo. (sc-compas.si/files/2018/10/prirocnik_ADHD.pdf)