Didaktika slovenskega jezika 1

Didaktika slovenskega jezika 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

o Vloga in položaj slovenščine v šolah v RS
o Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje slovenskega/prvega jezika
o Didaktična struktura sodobnega pouka jezika: načela, cilji, vsebine in metode
o Sporazumevalna zmožnost, funkcionalna in kritična raven sporazumevanja
o Metode jezikovnega pouka
o Govorjeno in zapisano besedilo; strategije dejavnega poslušanja in bralne učne strategije
o Razvijanje jezikovne (poimenovalne, upovedovalne, pravorečne/pravopisne) in metajezikovne zmožnosti
o Priprava učencev na govorno nastopanje, sodelovanje v pogovoru ter pisanje
o Učiteljeva priprava na pouk; letna priprava, priprava na učni sklop/učno uro
o Učni načrti in gradiva

• M. Bešter Turk, M. Križaj (2018): Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? Ljubljana: Rokus Klett. . COBISS.SI-ID - 297626624
• A. Gradišar, S. Pečjak (2002): Bralne učne strategije. Ljubljana: ZRSŠ. COBISS.SI-ID - 115995648
• O. Kunst-Gnamuš (1992): Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 32008960
• J. Vogel (2004): Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. V: Jezik in slovstvo, št. 2. Str. 37–56. COBISS.SI-ID 746756
• Vogel, J. (2010): Zmožnost jezikovnega sporazumevanja kot temeljni cilj jezikovnega izobraževanja v šoli. V: Lo Bianco, Joseph, Marentič-Požarnik, Barica, Ivšek, Milena. Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 106–135. COBISS.SI-ID - 251085312
• Vogel, J. (2012): Sodobnejši koncept sporazumevalne zmožnosti kot izhodišče za prenovo jezikovnega dela izpita iz slovenščine na splošni maturi. Jezik in slovstvo. 1–2/2012. 67–81. COBISS.SI-ID 746756
• Vogel, J. (2015): Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo. 3/2015. 171–181. COBISS.SI-ID - 746756