Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti

Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebine se usvajajo dvodelno, v seminarju in na individualni strnjeni pedagoški praksi.

Študenti ob seminarskem delu aktivno spoznavajo različne možnosti za:
- uresničevanje ciljev sodobnega književnega pouka ob izbranih vsebinah in z ustrezno metodo dela,
- uporabo in sestavo učnih načrtov, učnih gradiv za pouk književnosti, uporabo priročnikov in IKT,
- načine ustnega in pisnega preverjanja ter merila za ocenjevanje pri književnem pouku, vrednotenje skupinskega ali projektnega dela in drugih alternativnih oblik dela;
- razvijanje (med)kulturnih zmožnosti, zmožnosti medpredmetnega povezovanja, zmožnosti literarnega branja, etične, estetske vzgoje pri književnem pouku,
- vodenje interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov, povezanih s književno in kulturno vzgojo,
- uresničevanje učne diferenciacije pri pouku književnosti,
- prilagajanje vsebin in metod učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim.

Vsebine se usvajajo stopenjsko:
- po začetku opravljanja pedagoške prakse sproti reflektirajo svoje izkušnje in jih ovrednotijo;
- po opravljenih izpitnih nastopih na šoli, kjer opravljajo pedagoško prakso, v seminarju zagovarjajo potek učne ure in skupaj s kolegi oblikujejo predloge za usvajanje snovi ob uporabi drugačne metode;
- spremljajo predstavitve izkušenj in izvedenih učnih ur drugih študentov ter jih kritično ovrednotijo.

Med individualno prakso, kjer študentovo delo spremlja in usmerja izbrani učitelj mentor, profesor slovenščine v OŠ ali SŠ, v sodelovanju s fakultetnim učiteljem didaktike književnosti, študent izvaja:
- opazovanje in razčlenjevanje književnega pouka in drugih dejavnosti pod vodstvom učitelja mentorja,
- krajše intervencije in mini nastopi pri mentorjevih urah (interpretativno branje, lokalizacija, zastavljanje nalog za interpretacijo besedil …)
- in /ali celourni nastopi pri mentorjevih urah;
- priprava in izvedba dveh samostojnih izpitnih nastopov, refleksija lastnega nastopa z učiteljem mentorjem.

Krakar Vogel, Boža (2004): Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS.
Krakar Vogel, B. Jerca Vogel, Alenka Žbogar (2015 itd.): Dnevnik pedagoške prakse za študente.
Krakar Vogel, B. Jerca Vogel, Alenka Žbogar (2015 itd.): Priročnik za učitelje mentorje pedagoške prakse.
Žbogar, Alenka (2013): Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.
Žbogar, Alenka (2015). Gimnazijski pouk književnosti v luči prenove in posodobitve. Jezik in slovstvo 60-3/4. 115-122, 251.
Žbogar, Alenka (2014). Temeljna didaktična načela gimnazijskega pouka književnosti. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko 29-3/4. 18-29.
Žbogar, Alenka (2007). Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. LJ: ZRSŠŠ.