Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Nadgradnja temeljnega sociolingvističnega pojmovnika in njegova razširitev z jezikovnonačrtovalno razsežnostjo. Metodologija kvalitativnega in kvantitativnega sociolingvističnega raziskovanja. Opredelitev jezikovne politike in njenega razmerja do jezikovnega načrtovanja v različnih okoliščinah. Načrtovanje in udejanjanje statusa slovenskega jezika v enojezičnih, dvojezičnih in večjezičnih okoljih. Načrtovanje jezikovne zmožnosti slovenščine kot prvega, kot drugega in kot tujega jezika. Načrtovanje tujejezične zmožnosti slovenskih govorcev. Jezikovna infrastruktura za slovenščino. Jezikovne pravice kot specifične temeljne človekove pravice. Jezikovna lojalnost, jezikovno prilagajanje, jezikovna vitalnost. Simbolična in ideološka razsežnost jezika. Nosilci in ustanove jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike v Sloveniji in Evropski uniji. Formalnopravni vidiki statusa slovenščine in drugih jezikov v Republiki Sloveniji. Status, raba in podoba slovenščine zunaj Republike Slovenije. Slovenske jezikovne skupnosti z manjšinskim statusom. Deklarativna in realna jezikovna politika v Evropski uniji.

- POGORELEC, Breda. Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika pri Slovencih med 1945 in 1995. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Jezik in čas: [zbornik], (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, str. 41–61. COBISS.SI-ID 61283072
- SKUBIC, Andrej E. Obrazi jezika, (Knjižna zbirka Posebne izdaje). Ljubljana: Študentska založba, 2005. COBISS.SI-ID - 222973952
- STABEJ, Marko. V družbi z jezikom. Ljubljana: Trojina, 2010. . COBISS.SI-ID 253607168
- STABEJ, Marko (ur.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana: FF, 2009. COBISS.SI-ID 248431360
- ŠKILJAN, Dubravko. Javni jezik: k lingvistiki javne komunikacije, (Studia humanitatis, Apes, 11). Ljubljana: Studia humanitatis, 1999. 279 str. ISBN 961-6262-18-1. COBISS.SI-ID 99950592
- GREENBERG, Marc (ur.). The Sociolinguistics of Slovene, International Journal of the Sociology of Language, št. 24. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1997. COBISS.SI-ID 4992522