Leksikografija

Leksikografija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Pojmovnik leksikografije z upoštevanjem pojmovnika korpusa. Tipologija razlag in (slovarski) metajezik. Pragmatična pomenska prvina in njena razvidnost v razlagi. Onomaziološka in semaziološka leksikografija. Leksikografija terminoloških podsistemov kot vzorec za strukturalno (semsko) pomensko razčlenitev. Makro- in mikrostruktura slovarja – vzajemno delovanje slovarja kot celote, npr. paradigmatski vidik, glede na delovanje njegovih posameznih prvin, npr. sintagmatski in paradigmatski vidik. – Zasnovna leksikografska tipologija glede na različne parametre. Postopki obdelave korpusnega gradiva za slovarsko uporabo.