Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Uvodoma razčistiti searlovsko pragmatičnofunkcijsko ločitev strokovnega jezika od znanstvenega – gre za abstrakcijo besedilnih lastnosti – in s tem vzpostaviti razmerje s praško strukturalno funkcionalistično teorijo jezikovne zvrstnosti. Z analizo besedil izločati vplivanjsko-učinkovalne prvine strokovnega jezika in tako po eni strani vzpostavljati razločevalnost glede na znanstveni jezik in povezovalnost zlasti s publicističnim jezikom kot prototipom vplivanjsko-učinkovalne vloge jezika. Znotraj slovnične zgradbe besedil prepoznavati razločevalne lastnosti znanstvenega jezika glede na strokovni jezik tako na ravni lastnosti koreferenčnih vezi, njihovega izvora, izrazne podobe in funkcije (slovarsko-besedilnega pomena), Ugotavljati morebitno sistemizacijo (jezikovnosistemsko predvidljivost) obvestilnega jedra – gre za sistemizirano členitev po aktualnosti – zlasti na podlagi pomenske tipologije stavčnih členov, predvsem pa stavčnih zgradb.