Kontakt

+386 1 2411 198
ziga.zwitter@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: četrtek, 17.15–18.15, obvezna je vnaprejšnja najava prek e-pošte do srede ob 20h.
Drugačen termin? Lahko, a dogovor vnaprej (e-pošta).

Kabinet

111

Oddelek za zgodovino

doc. dr. Žiga Zwitter

Žiga Zwitter je raziskovalec in docent za zgodovino zgodnjega novega veka

IZOBRAZBA

 • 2016–2017: podoktorsko usposabljanje iz okoljske zgodovine (Institut für Soziale Ökologie, Dunaj)
 • 2015: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2010: univerzitetni diplomirani zgodovinar in profesor geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2016–: docent za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka
 • 2015–2016: asistent za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka
 • 2010–2015: mladi raziskovalec (mentorja: akad. red. prof. dr. Peter Štih, izr. prof. dr. Boris Golec)

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2020: član ARRS raziskovalnega projekta Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918–1923), vodja: dr. Jernej Kosi
 • 2018: član ARRS raziskovalnega projekta Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918), vodja: dr. Tone Smolej
 • 2017­–: član CEEPUS mreže EcoManAqua (EcoResNet): Ecology and management of aquatic ecosystems in Central, East and Southeast Europe, vodja: dr. Thomas Hein, Universität für Bodenkultur Wien
 • 2017–2018: član ARRS raziskovalnega projekta Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, vodja: dr. Boris Golec
 • 2016–2017: član bilateralnega projekta Družbena in gospodarska zgodovina, kulturna dediščina, sedanjost in prihodnost pašnih planin v Črni gori in Sloveniji, vodja: dr. Peter Štih 
 • 2016–2017: podoktorski projekt Avstrijske akademije znanosti Traditional ecological knowledge of grassland management to promote Alpine sustainability, mentorica: dr. Verena Winiwarter
 • 2011–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih, vodja: dr. Peter Štih
 • 2010–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

     Z referati redno sodeluje na mednarodnih in domačih konferencah.

 • 2019–: regionalni predstavnik regije Hrvaška-Slovenija-Srbija v Evropskem združenju okoljskih zgodovinarjev (European Society for Environmental History)
 • 2018–: predstavnik uporabnikov arhivov v izvršnem odboru Arhivskega društva Slovenije
 • 2017–2018: član odbora za poletne šole European Society for Environmental History

 

Štipendije, nagrade, predavanja za študente tujih univerz in vabljena predavanja na konferencah

 • 2020: priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete UL za pedagoško delo
 • 2020: gostujoče predavanje o pristopih k intelektualni okoljskih zgodovini 16. in 17. stoletja za doktorske študente Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (gostitelj: dr. Hrvoje Gračanin)
 • 2019: gostujoči predavanji o okoljski zgodovini travnikov in pašnikov v Alpah za študente Oddelka za geografijo Naravoslovno-tehniške fakultete (gostiteljica: dr. Borna Fuerst-Bjeliš) in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (gostitelj: dr. Hrvoje Petrić)
 • 2019: gostujoče predavanje o historični klimatologiji in mali ledeni dobi za študente Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (gostitelj: dr. Hrvoje Petrić)
 • 2018: eden od dveh organizatorjev in osrednjih predavateljev interdisciplinarne poletne šole Environmental History and Geography of Fresh Water Ecosystems, organizirane v Sloveniji v okviru CEEPUS mreže Ecology and Management of Aquatic Ecosystems in Central, East and Southeast Europe, ki jo je podprla tudi International Association for Danube Research. Udeležili so se je magistrski študentje z Dunaja (Universität für Bodenkultur Wien) in s FF UL.
 • 2018: vabljeno predavanje Challenges and opportunities of environmental dynamics in Alpine grasslands for mountain animal husbandry from c. 1500 to c. 1800 CE na konferenci Gebirgsräume im Wandel = AKH [Arbeitskreis Hochgebirge, Deutsche Gesellschaft für Geografie] Jahrestagung 2018
 • 2016–2017: podoktorska raziskovalna štipendija Joint Excellence in Science and Humanities Avstrijske akademije znanosti (na Institut für Soziale Ökologie, Dunaj, mentorica akad. red. prof. dr. Verena Winiwarter)
 • 2017: enotedenska štipendija OeAD za poučevanje magistrskih študentov na Universität für Bodenkultur Wien o okoljski zgodovini (gostiteljica: dr. Gertrud Haidvogl)
 • 2017: gostujoče predavanje za študente Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte, Historisches Institut, Universität Bern (gostitelj: red. prof. dr. Christan Rohr)
 • 2010: fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo
 • 2008: priznanje za posebne študijske dosežke pri študiju geografije
 • 2005: zlati maturant

 

RAZISKOVALNA PODROČJA 

Okoljska zgodovina, gospodarska zgodovina, družbena zgodovina, predvsem zgodnjega novega veka.  

 

Izbrana bibliografija (več na: https://orcid.org/0000-0002-5593-2820; https://www.researchgate.net/profile/Ziga_Zwitter):

Zwitter, Žiga. 2020. “Eine Wissensgeschichte der Wiesen und Weiden im Südosten der Alpen im 16. und im frühen 17. Jahrhundert [Intelektualna zgodovina travnikov in pašnikov na jugovzhodu Alp v 16. in zgodnjem 17. stoletju].” Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 128, št. 1: 49–82. 

Zwitter, Žiga. 2016. “Urbarji iz 16. in 17. stoletja kot vir za okoljsko zgodovino.” = “Die Urbare aus dem 16. und 17. Jahrhundert als Quelle für die Umweltgeschichte.” V Urbarji na Slovenskem skozi stoletja, uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec, 117–148.  Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Zwitter, Žiga. 2015. “Material responses to natural hazards in 16th and 17th centuries: cases from present-day Slovenia and its surroundings.” Dela 43: 5–28. http://dx.doi.org/10.4312/dela.43.1.5-28.

Zwitter, Žiga. 2015. “Subsistence, prosperity and abandonment of Alpine isolated farms in the dynamic 17th century environment: case study from the Upper Savinja Valley with special emphasis on tenants' inventories.” Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 11: 139–181. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=222042&lang=en.

Zwitter, Žiga. 2013. “Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630).” = “History of Weather and Climate in Calendars and Manorial Minutes of Tomaž Hren, Bishop of Ljubljana (1597–1630).” Zgodovinski časopis 67, no.  3–4: 306–389. http://hdl.handle.net/11686/38436.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu

21. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje na temo ugovora na informativni izračun dohodnine za študente

15. 06. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletna muzejska noč

12. 06. 2024
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Mateja Šeklija pred izvolitvijo v naziv redni profesor

12. 06. - 14. 06. 2024
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mednarodna konferenca o bio- in geopestrosti v Alpah (Kranjska Gora, 12.–14. 6. 2024)