Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Širjenje Osmanskega na ozemlje jugovzhodne in srednje Evrope od 14. do 16. stoletja; odnosi med Osmanskim imperijem, Habsburško monarhijo in Beneško republiko od konca 15. do konca 18. stoletja; vojaška in vojna, upravna, gospodarska, družbena in kulturna zgodovina osmanske jugovzhodne Evrope; migracije v jugovzhodni
Evropi in njihove dolgoročne posledice; nastanek Vzhodnega vprašanja; osmanske vazalne politične tvorbe, s poudarkom na političnem in gospodarskem položaju Dubrovnika in njegovem kulturnem pomenu od 15. do začetka 19. stoletja; vojaški, politični, in gospodarski vzpon Habsburške monarhije v jugovzhodni Evropi; upravna,
gospodarska, družbena in kulturna zgodovina habsburške JV Evrope, vključno z uveljavljanjem absolutizma in odpori proti njemu na Ogrskem in Hrvaškem; nastanek, razvoj in notranja ureditev Vojne krajine; Benetke v Istri, Dalmaciji in Beneški Albaniji: vojaška in vojna, upravna, gospodarska, družbena in kulturna zgodovina beneške JV Evrope.

I. Voje, Nemirni Balkan: zgodovinski pregled od 16. do 18. stoletja, Ljubljana 1994, str. 181–275. COBISS.SI-ID – 40579328
F. C. Lane, Benetke: pomorska republika, Ljubljana 2020, str. 194–412. COBISS.SI-ID - 36514307.

Razprava (kopija na voljo v knjižnici):
- P. Anderson, Rodovniki absolutistične države, Ljubljana 1992, str. 390–424 (= 7. poglavje, Islamske dežele) COBISS.SI-ID - 30976768

Priporočljiva temeljna dela
Encyclopedia of the Ottoman Empire (ur. Gábor Ágoston in Bruce Masters), New York 2009. https://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Agoston%20and%20Masters,%20… in v njej navedena nadaljnja dela.
An economic and social history of the Ottoman Empire, Cambridge, Melbourne 1997 COBISS.SI-ID - 10425133.
Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule (1354-1804), Seattle, London 1996.
Karl Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtwissenschaft: Eine Einfürung, Wien, Köln 2002.
Ulf Brunnbauer, (Re)Writing History: Historiography in Southeastern Europe after Socialism, Munster 2004.
Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie, Wien 2005.
Michel W. Weithmann, Balkan-Chronik: 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident, 3. izd., Darmstadt 2000, str. 117–199.
Historija osmanske države i civilizacije, Sarajevo, Istanbul 2004.
Historija osmanske države i civilizacije 2, Sarajevo, Istanbul 2008.
Franco Cardini, Evropa in islam: zgodovina nekega nesporazuma, Ljubljana 2003

Priporočljiva literatura o pokrajinah in regijah
Željko Holjevac, Nenad Moačanin, Hrvatsko-slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog carstva u ranome novom vijeku, Zagreb 2007.
Robin Harris, Dubrovnik: a history, London 2006.
Ignacij Voje, Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki, Celje 2011.
Josip Vrandečić, Miroslav Bertoša, Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, Zagreb 2007.
Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, Zagreb 2006.
Ivo Goldstein, Hrvaška zgodovina, Ljubljana 2008.
Sima Čirković, Srbska zgodovina, Ljubljana 2009.
László Kontler, Madžarska zgodovina: tisočletje v Srednji Evropi, Ljubljana 2005.
Noel Malcolm, Povijest Bosne: kratki pregled, Zagreb, Sarajevo 1995 (oz. angl. izdaja: Bosnia: a short history, London, Oxford, 1996).
Noel Malcolm, Kosovo: a short history, London 2002
Oliver Jens Schmitt, Kosovo: kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft, Wien 2008.