Kontakt

+386 1 2411 240
blaz.repe@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

zimski semester: četrtek, 08:50-10:25
letni semester: četrtek, 12:15 - 13:45

Izpitno obdobje: glej oddelčna obvestila

Kabinet

223

A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.
(Frank Zappa)

Citat
Oddelek za geografijo

izr. prof. dr. Blaž Repe

1. Izobrazba

Dodiplomska

Diploma: univ.dipl. geograf, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 1991–1999, "Poskusni geografski atlas občine Grosuplje", mentor: dr. Jurij Kunaver.

Podiplomska

Magisterij: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 2002, "Degradacija prsti v Sloveniji", mentor: dr. Franc Lovrenčak.

Doktorat: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 2007, "Pedogeografska karta in njena uporabnost v geografiji ", mentor: dr. Franc Lovrenčak.

2. Zaposlitve

1999-2002: asistent stažist, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

2002-2007: asistent, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

2007-: visokošolski učitelj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

3. Raziskovalno delo

Pedogeografija: proučevanje prsti in njihova razprostranjenost v Sloveniji, digitalno modeliranje pedogenetskih dejavnikov, izdelava kart razprostranjenosti prsti, klasifikacije prsti, izobraževanje učiteljev ter javnosti.

Geografski informacijski sistemi: prostorske analize in modeliranja z namenom ugotavljanje najnovejših stanj in procesov v pokrajini, kot lastne raziskave in podpora drugim; izobraževanje učiteljev.

Kartografija: izdelava tematskih ali posebnih zemljevidov za vsa področja geografije, razvoj metodologije za izdelavo digitalnih, in spletnih zemljevidov, uporaba geografskih informacijskih sistem za izdelavo zemljevidov; izobraževanje učiteljev.

Fitogeografija: rastlinstvo slovenskih gozdov, invazivne vrste; izobraževanje učiteljev ter javnosti

4. Nagrade in priznanja

2003 - pohvala Zveze geografskih društev,

2010 - priznanje študentskega sveta FF UL,

2013 - Prometej znanosti, Slovenska znanstvena fundacija,

2016 - priznanje za pedagoško delo FF UL.7.

2017 - bronasta plaketa ZGS

5. Pedagoško delo

Univerzitetni študij

1999-2008: pedogeografija (vaje), biogeografija (vaje), geografski informacijski sistemi (GIS) in kartografija (vaje), matematična geografija (vaje), uvod v geografijo (vaje), kvantitativne metode II (vaje), fizična geografija II (vaje);

2007-2009: pedogeografija (predavanja), biogeografija (predavanja), usmeritveni predmet Geografija krasa (pedo/bio) (predavanja).

Bolonjski študij

1. stopnja

2008- : Fizična geografija 2 (predavanja)

2008- : Osnove tematske kartografije (predavanja)

2008- : Geoinformatika 1 (predavanja, vaje)

2008- : Pedo in biogeografija (predavanja)

2012- : Temelji informacijske tehnologije in GIS (predavanja + vaje) (univerzitetni študij Urbanizma, FA UL)

2. stopnja

2011- : Aplikativna fizična geografija (predavanja in seminar)

2011- : Geoinformacijska podpora o odločanju (seminar)

6. Strokovno delo

Sodelovanje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi

Koordinator tutorjev učiteljev in tutorjev študentov na Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, 2007-.

Predstojnik Oddelka za geografijo FF UL, 2012-2014.

Namestnik predstojnice Oddelka za geografijo FF UL, 2014-2016.

Član in predsednik Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje, FF UL, 2012-

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij

Geografski obzornik (glavni in odgovorni urednik; 2014-2018)

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽABOTA, Barbara, REPE, Blaž, KOBAL, Milan. Influence of digital elevation model resolution on rockfall modelling. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2019, vol. 328, str. 183-195, ilustr. ISSN 0169-555X. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.029, DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.12.029. [COBISS.SI-ID 5288358], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 12. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. STANČIČ, Liza, REPE, Blaž. Post-fire succession : selected examples from the Karst region, southwest Slovenia. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2018, 58, no. 1, str. 27-38, fotogr., zvd. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1942, DOI: 10.3986/AGS.1942. [COBISS.SI-ID 65210210], [JCR, SNIP, WoS do 24. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 7. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. REPE, Blaž. Soils in the Slovenian educational system. Bulletin of Geography.Physical Geography Series. 2018, no. 14, str. 99-108, zvd., fotogr. ISSN 2080-7686. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/16140. [COBISS.SI-ID 66849122], [WoS do 15. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. STEPIŠNIK, Uroš, ILC KLUN, Mojca, REPE, Blaž. Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja = Assessment of educational potential of geodiversity on example of Cerknica polje, Slovenia. Dela. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 47, str. 5-39, graf. prikazi, fotogr., zvd. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.47.1.5-39/7439, DOI: 10.4312/dela.47.1.5-39. [COBISS.SI-ID 66279522], [SNIP, Scopus do 27. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KAFOL STOJANOVIĆ, Ajda, REPE, Blaž. Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica. Dela. [Tiskana izd.]. 2016, [št.] 45, str. 83-99, zvd., graf. prikazi. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.5.83-99/6939, DOI: 10.4312/dela.45.5.83-99. [COBISS.SI-ID 63265378], [SNIP, Scopus do 28. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. STEPIŠNIK, Uroš, REPE, Blaž. Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan. Dela. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 44, str. 45-62, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.45-62/5460, DOI: 10.4312/dela.44.3.45-62. [COBISS.SI-ID 59502434], [SNIP, Scopus do 28. 10. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

7. MERCHEL, Silke, MRAK, Irena, BRAUCHER, Régis, BENEDETTI, Lucilla, REPE, Blaž, BOURLÈS, Didier, REITNER, Jürgen. Surface exposure dating of the Veliki vrh rock avalanche in Slovenia associated with the 1348 earthquake. Quaternary geochronology. 2014, vol. 22, str. 33-42. ISSN 1871-1014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101414000156, DOI: 10.1016/j.quageo.2014.02.002. [COBISS.SI-ID 53972322], [JCR, SNIP, WoS do 9. 1. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 27. 11. 2018: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]

8. COKAN, Blaž (avtor, kartograf, fotograf), REPE, Blaž. Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje. Dela. [Tiskana izd.]. 2013, [št.] 40, str. 7-24, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.40.1.7-24/2009, DOI: 10.4312/dela.40.1.7-24. [COBISS.SI-ID 54153058], [SNIP, Scopus do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

9. BLATNIK, Matej, REPE, Blaž. Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2013, 85, [št.] 2, str. 9-24, ilustr. ISSN 0350-3895. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv_85-2_blatnik_rep…. [COBISS.SI-ID 53527650], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

10. BLATNIK, Matej (avtor, fotograf, kartograf), REPE, Blaž. Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah. Dela. [Tiskana izd.]. 2012, [št.] 37, str. 45-63, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.37.3.45-63/720, DOI: 10.4312/dela.37.3.45-63. [COBISS.SI-ID 51078242], [SNIP, Scopus do 19. 1. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

11. REPE, Blaž. Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela. [Tiskana izd.]. 2010, 34, str. 143-166, ilustr. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.34.8.143-166/1496, DOI: 10.4312/dela.34.8.143-166. [COBISS.SI-ID 45277282], [SNIP, Scopus do 25. 2. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

12. REPE, Blaž. Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa. Dela. [Tiskana izd.]. 2007, 28, str. 91-106, ilustr. ISSN 0354-0596. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_28/07_r…. [COBISS.SI-ID 36101218], [SNIP, Scopus do 20. 1. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

122. REPE, Blaž. Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti Jezerskega. V: REPE, Blaž (ur.). Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 107-142, zvd., fotogr. GeograFF, 24. ISBN 978-961-06-0186-9. [COBISS.SI-ID 69740642]

123. REPE, Blaž. Soils of the Ljubljana basin western edge (foot slopes of the Polhograjsko hills). V: ŚWITONIAK, Marcin (ur.). Soil sequences atlas II. Toruń: Machina Druku, 2018. Str. 201-216, ilustr. ISBN 978-83-949297-7-0. [COBISS.SI-ID 66842722]

124. REPE, Blaž. Soils of the northern slopes of the Čabranka River valley (S Slovenia, municipality Loški potok). V: ŚWITONIAK, Marcin (ur.). Soil sequences atlas IV. Toruń: Machina Druku, 2018. Str. 23-45, ilustr. ISBN 978-83-951878-2-7. [COBISS.SI-ID 69859682]

125. REPE, Blaž. Pohorje - slovenska pedološka posebnost. V: DROZG, Vladimir (ur.), HORVAT, Uroš (ur.), KONEČNIK KOTNIK, Eva (ur.). Geografije Podravja. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 17-41, ilustr., zvd. Prostori. ISBN 978-961-286-073-8. DOI: 10.18690/978-961-286-074-5.2. [COBISS.SI-ID 65172578]

126. REPE, Blaž. Izbrane pedo in fitogeografske značilnosti doline Kamniške Bistrice s členitvijo. V: OGRIN, Darko (ur.), BOBOVNIK, Nejc. Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 21-44, fotogr., zvd. GeograFF, 22. ISBN 978-961-237-900-1. [COBISS.SI-ID 63772258]

127. VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. Introduction. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 1-7, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_1. [COBISS.SI-ID 5258600], [WoS do 20. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

128. REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož, VRŠČAJ, Borut. Factors of soil formation. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 19-60, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_3. [COBISS.SI-ID 5268840], [WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

129. VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. Soil degradation. V: VRŠČAJ, Borut, REPE, Blaž, SIMONČIČ, Primož. The soils of Slovenia. Dordrecht: Springer, cop. 2017. Str. 171-198, ilustr. World soils book series. ISBN 978-94-017-8584-6. ISSN 2211-1255. DOI: 10.1007/978-94-017-8585-3_8. [COBISS.SI-ID 5269864], [WoS do 15. 10. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2.02 Strokovna monografija

185. REPE, Blaž (avtor, fotograf), BRUS, Robert (avtor, fotograf), KLADNIK, Drago (urednik, fotograf). Kalifornija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 210 str., ilustr. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Amerika, 1. ISBN 978-961-254-361-7. ISSN 2232-5522. [COBISS.SI-ID 260498432]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani