Uvod v primerjalno književnost

Uvod v primerjalno književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Predmet obravnava pojem in raziskovalno področje primerjalne književnosti, njene posamezne discipline in izrazje oz. pojmovni aparat. Razgrne tipologijo primerjav, historiat literarnega zgodovinopisja s posebnim ozirom na porajanje primerjalne književnosti ter njeno razširjenost po svetu (različni programi oz. šole) in doma. Poleg tega predstavi teorije vodilnih tujih in slovenskih komparativistov (Van Tieghem, Wellek, Chevrel, Remak, Ocvirk, Kos) ter na kratko seznani z novejšimi premiki na področju komparativistike (imagologija, primerjalna poetika, prevajalske študije, primerjalne kulturne študije, postkolonialne študije).

Tomo Virk: Primerjalna književnost danes – in jutri? Primerjalna književnost 24 (2001). 9–31. COBISS.SI-ID - 17027170
Tone Smolej in Majda Stanovnik: Anton Ocvirk. Ljubljana: Nova revija, 2007. COBISS.SI-ID - 233123072
Tone Smolej: »Hotel je stvari razumeti, ne pa kopirati«. Pirjevec in Ocvirk (1947-1962). Dušan Pirjevec: Slovenska kultura in literarna veda. Ur.: Seta Knop. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 248-256. COBISS.SI-ID - 258662400
Tematologija. Izbrana poglavja. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Študentska založba, 2010. COBISS.SI-ID - 247580416
Tone Smolej (ur.), Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti. Imagološko berilo. Ljubljana 2005. 233 str. COBISS.SI-ID - 222003968
Anton Ocvirk: Paul Hazard in primerjalna književnost. Paul Hazard: Kriza evropske zavesti. Ljubljana: DZS, 1959. 425–492. COBISS.SI-ID - 1104749150
Anton Ocvirk: Teorija primerjalne literarne zgodovine. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1936. COBISS.SI-ID - 726839