Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ivančič Kutin Barbara

Temeljne vsebine
Terminologija, temeljni pojmi in njihova današnja sistematika.
Fenomenologija predmeta: definicije, forme, funkcije in sestavine slovstvene folklore (v nadaljevanju SF), posebno glede na razmerje do jezika na eni in literature na drugi strani pa tudi v razmerju do etnologije.
Sinkretičnostin variabilnost SF: ravnina teksta, teksture, konteksta.
Žanrski sistem SF: folklora proza (pravljice, povedke, spominske pripovedi …), folklorne pesmi, folklorni obrazci (pregovori, uganke, izštevanke, zagovori, molitve, kletvice …).
Folklorni dogodek, folklorno srečanje.
Metodologija terenskega in kabinetnega raziskovanja folklornega gradiva; sodobni tehnični pripomočki; inventarizacjia, klasifikacija, redakcija in interpretacija gradiva.
Posebne téme: urbana in sodobna SF, folklorizacija, literarizacija; otroška SF, imitacija SF, slovstveni folklorizem; avdiovizualizacja SF; literarjenje. Nove pojavne oblike SF; SF v kulturi, turizmu, pedagoškem procesu.
Zgodovina konkretnih pojavnih oblik slovenske SF skozi čas od najzgodnejših virov (antika, Sveto pismo) do danes po posameznih obdobjih, kakor jih zaznamuje (slovenska) literarna zgodovina.

Ivančič Kutin Barbara, 2011: Živa pripoved v zapisu. Ljubljana: ZRC SAZU.
Stanonik, Marija, 1999: Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS (Klasje).
Kropej Telban, Monika 2021: Pripovedno izročilo: razvoj in raziskovanje. Ljubljana: ZRC SAZU.
Babič, Saša, 2015: Beseda ni konj: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. Ljubljana: ZRC SAZU.
Baš, Angelos (ur.), 1980: Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Glasovi, zbirka slovenskih folklornih pripovedi (ur. Marija Stanonik). Ljubljana: Kmečki glas (1988–2006); Celje: Celjska Mohorjeva družba (2007–2013), Ljubljana: ZRC SAZU (2014–) (knjiga po izbiri).
Ivančič Kutin, Barbara, 2016: Folklorno gradivo in njegov zapis kot stičišče slovstvene folkloristike in dialektologije: pogled v preteklost in predlogi za prihodnost, Annales 26/4, 715–726.
Ivančič Kutin, Barbara, 2019: Tematske poti in drugi izkustveni didaktični pristopi pri obravnavi folklornih besedil v osnovni šoli. Jezik in slovstvo 64/2, 95–108.
Kumer, Zmaga, 1975: Pesem slovenske dežele. Obzorja, Maribor 1975.
Kuret, Niko, 1965–1970 [1982]: Praznično leto Slovencev I-IV. Celje: Mohorjeva družba.
Matičetov, Milko 1973 [2010]: Zverinice iz Rezije. Ljubljana – Trst: 1973.
Popit, Ilija (ur.), 2002: Kračmanove pravljice. Radovljica: Didakta, 2002.
Stanonik, Marija, 2001: Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: ZRC SAZU.
Štrekelj, Karel, 1895–1923: Slovenske narodne pesmi I-IV. Ljubljana: Slovenska matica.