Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ivančič Kutin Barbara

Vsebina

Temeljne vsebine
Terminologija, temeljni pojmi in njihova današnja sistematika.
Fenomenologija predmeta: definicije, forme, funkcije in sestavine slovstvene folklore (v nadaljevanju SF), posebno glede na razmerje do jezika na eni in literature na drugi strani pa tudi v razmerju do etnologije.
Sinkretičnostin variabilnost SF: ravnina teksta, teksture, konteksta.
Žanrski sistem SF: folklora proza (pravljice, povedke, spominske pripovedi …), folklorne pesmi, folklorni obrazci (pregovori, uganke, izštevanke, zagovori, molitve, kletvice …).
Folklorni dogodek, folklorno srečanje.
Metodologija terenskega in kabinetnega raziskovanja folklornega gradiva; sodobni tehnični pripomočki; inventarizacjia, klasifikacija, redakcija in interpretacija gradiva.
Posebne téme: urbana in sodobna SF, folklorizacija, literarizacija; otroška SF, imitacija SF, slovstveni folklorizem; avdiovizualizacja SF; literarjenje. Nove pojavne oblike SF; SF v kulturi, turizmu, pedagoškem procesu.
Zgodovina konkretnih pojavnih oblik slovenske SF skozi čas od najzgodnejših virov (antika, Sveto pismo) do danes po posameznih obdobjih, kakor jih zaznamuje (slovenska) literarna zgodovina.