Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom

Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Glasoslovne in naglasne značilnosti pozne praslovanščine in prve južnoslovanske spremembe. Nastanek slovenskega jezika in istočasna prva narečna cepitev. V obdobja (čas) umeščene glavne slovenske glasoslovne in naglasne spremembe. Delitev sprememb na splošnoslovenske in prostorsko omejene ter posledična narečna delitev slovenskega jezika. Pregled razvojev posameznih glasov in naglasov do današnjih narečij ter njihovo vključevanje v narečne sisteme. Spoznavanje sistemov sodobnih narečnih govorov kot vira za rekonstrukcijo zgodovine jezika ter sistemov zgodovinskih besedil kot pokazateljev stanja v določenem časovnem in prostorskem merilu.