Slovenska književnost 19. stoletja

Slovenska književnost 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, izr. prof. dr. Perenič Urška

Vsebina

Pregled slovenske književnosti 19. stoletja (na ozadju nacionalne zgodovine, primerjalno z ostalimi Slovani) od Jarnika do moderne. Poezija (Jarnik, Prešeren, Stritar, Aškerc …), proza (Cigler, Trdina, Jurčič, Kersnik, … Govekar), drama (Levstik, Jurčič, Stritar, Vošnjak); roman (zgodovinski, izvirni), povest (zgodovinska, kmečka), novela, različne pesniške in dramske vrste. Avstrijski državni okvir, nacionalno vprašanje, jugoslovanstvo. Idejna nasprotja: staro-, mladoslovenci; klerikalci, liberalci, socialisti; različni literarni programi. Časopisje in založništvo. – V seminarju analiza posameznih del, problematiziranje periodizacijskih pojmov razsvetljenstvo, romantika, realizem.