Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Strukturna in pomenska skladnja.
- Pojem pomenske podstave povedi (propozicija) in njene prvine.
- Stavek.
- Tipologija stavka.
- Stavčni členi.
- Poved (eno-, večstavčna poved).
- Prozodične lastnosti povedi (stavčna fonetika).
- Prvine nadpovedne skladnje.
- Navezovanje v besedilu.
- Besedni red.