Razvojnopsihološka diagnostika

Razvojnopsihološka diagnostika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Petrovec Živa Manja, prof. dr. Zupančič Maja

Uvod v razvojnopsihološko ocenjevanje: zahteve, kriteriji, pravila in značilne težave pri ocenjevanju v različnih življenjskih obdobjih. Temeljne metode ocenjevanja v razvojnopsihološki diagnostiki, prednosti in pomanjkljivosti posameznih metod.
Pregled, opis, razlaga, izvedba, uporabnost in ocena razvojnopsiholoških pripomočkov in ocenjevalnih tehnik ter primernosti njihove uporabe v različnih razvojnih obdobjih (npr. opazovanje, razvojnopsihološki eksperiment, intervju, presejalni in razvojni preizkusi, retrogradno poročanje, samoocenjevanje) oz. v posebnih skupinah (npr. gibalno ovirani, slabovidni, naglušni, sum na demenco).
Problemi psihološkega ocenjevanja v različnih razvojnih obdobjih, npr. ekvivalentnost merjenih konstruktov skozi razvoj, napaka istega ocenjevalca in pristop več ocenjevalcev, ekološka veljavnost razvojnopsiholoških vprašalnikov in lestvic, praktični in etični problemi ocenjevanja v vsakodnevnih in laboratorijskih pogojih.
Sistematični pregled sodobnih razvojnopsiholoških pripomočkov, zlasti tistih, ki so dosegljivi slovenskim uporabnikom. Prikaz njihove izvedbe ob konkretnih primerih (video prikaz, demonstracija z lutko in testnim materialom, razlaga postopka, točkovanja, vrednotenja, prikaza rezultatov, interpretacije, priporočil).
Temeljno pripravljanje za samostojno uporabo enostavnih merskih pripomočkov (izvedba, vrednotenje pridobljenih podatkov, prikaz rezultatov in njihova interpretacija) po posamičnih zgledih: presejalni in razvojni preizkusi/lestvice za ocenjevanje spoznavnega, zaznavnogibalnega, socialnega in osebnostnega razvoja v različnih razvojnih obdobjih (npr. Denverski presejalni preizkus, Bayley lestvice zgodnjega razvoja-II, WPPSI-III, vprašalniki osebnostnih lastnosti za otroke in mladostnike, medosebnih težav za mladostnike, psihološkega osamosvajanja v mladostništvu in na prehodu v odraslost, intervju s starostniki, sistem prilagoditvenih spretnosti preko razvojnih obdobij).

- Zupančič, M. in Kavčič, T. (2019). Ocenjevanje in spremljanje zgodnjega razvoja. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 23-50). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. COBISS.SI-ID - 301441792
- Zupančič, M. in Kavčič, T. (2019). Zgodnji razvoj socialnega vedenja. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 78-107). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. COBISS.SI-ID - 301441792
- Zupančič, M. in Svetina, M. (2022). Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL. COBISS.SI-ID - 119488515
- Svetina, M. in Zupančič, M. (2013). Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL. (70 strani) COBISS.SI-ID - 267450112