Pravopis in pravorečje

Pravopis in pravorečje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Teoretični in praktični uvod v deskripcijo grafične in glasovne podobe francoskega jezika:
- razlikovanje med pisno in govorno obliko jezikovnega izraza
- jezikovna norma kot splošnojezikoslovno in sociolingvistično vprašanje
- opis in predpis
- uporaba slovarjev
- družbena funkcija jezika in standardni jezik
- možični mediji in dinamika jezikovne norme

Razvoj francoskega pravopisa. Vloga etimoloških dejstev v sinhronem prerezu pravopisa.

Grafemski zapis francoskih fonemov. Diakritična znamenja. Ločila.

Poglavitne razlike med francoskim in slovenskim glasovjem.

Govorna norma. Eksplicitna in implicitna norma.

Specifične lastnosti francoske govorne verige:
- soglasniška in samoglasniška navezava
- vloga nestalnega centralnega samoglasnika
- aspirirani h
- izpust in vezava

naglaševanje in intonacija

CATACH, Nina (1980): L’orthographe française, Fernand-Nathan.
LÉON, Pierre (1964): Prononciation du français standard, Didier.
DELATTRE, Pierre (1966): Les dix intonations de base du français, French Review 40/1, str. 1-14.
DRILLON, Jacques (1991) Traité de la ponctuation francaise, Gallimard.