Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 1

Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica, prof. dr. Žbogar Alenka

Študenti so ob opazovanju pouka slovenskega jezika in književnosti v praksi pozorni na:
uresničevanje ciljev sodobnega pouka prvega/maternega jezika/pouka književnosti; uporabo in sestavo učnih načrtov, učnih gradiv za pouk slovenskega jezika in književnosti, priročnikov in IKT; razvijanje jezikovne in narodne zavesti ter realizacijo (med) kulturne, etične in estetske vzgoje pri predmetu slovenščina; vodenje interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov, povezanih z jezikovno, s književno in kulturno vzgojo.

Vsebine se usvajajo stopenjsko:
1. faza: uvodna seminarska seznanitev z metodami opazovanja in razčlenjevanja učne ure slovenskega jezika in učne ure književnosti, priprave na pisanje protokola;
2. faza: opazovanje in skupinsko razčlenjevanje jezikovnega in književnega pouka pri različnih učiteljih mentorjih na osnovnih in/ali srednjih šolah pod vodstvom učitelja mentorja in specialnega didaktika, hospitiranje pri zunajrazrednih dejavnostih;
3. faza: sodelovanje z izbranim učiteljem mentorjem: opazovanje in razčlenjevanje jezikovnega in književnega pouka in drugih dejavnosti, načrtovanje krajših intervencij in vključevanje v pouk; poročila skupin v seminarju.

- Krakar Vogel, Boža: Poglavja iz didaktike književnosti
- Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A.: Dnevnik pedagoške prakse za študente (zadnja izdaja)
- Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A.: Priročnik za učitelje mentorje na pedagoški praksi (zadnja izdaja)