Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Kratka predstavitev slovenskega jezikovnega sistema - od fonetike, morfologije, leksikologije, sintakse do pravorečno-pravopisnega znanja - s poudarkom na kontrastivni analizi med zahodnoslovanskimi jeziki.
Študentje se usposabljajo za kakovostno pisno in govorno izražanje v slovenščini (uporaba elektronskih orodij, poznavanje norme knjižnega jezika in raznolikosti besedilnih žanrov). S pomočjo raznozvrstnih realnih besedil študentje uporabljajo svoje znanje zahodnoslovanskih jezikov pri tvorjenju slovenskih besedil (primerjalna obravnava določene jezikoslovne problematike) in besedil študirajočega jezika. S poglobljeno analizo slovenščine tvorijo tudi krajša besedila v različnih zahodnoslovanskih jezikih, ki jih potem skupaj analiziramo.