Mentorstvo in izobraževanje mentorjev

Mentorstvo in izobraževanje mentorjev

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

I. Značilnosti mentorja
• Pomen in vloge mentorja (vodja, svetovalec, itd.).
• Naloge mentorja.
• Kompetence mentorja glede na strokovna področja: družboslovje in humanistika, naravoslovje in tehnologija ter regulirani

II. Značilnosti mentorstva
• Pomen mentorstva- mentorstvo kot oblika vodenja, svetovanja, izobraževanja in usposabljanja.
• Formalno in neformalno mentorstvo.
• Oblike mentorstva: individualno, v paru, skupinsko, itd.
• Modeli mentorstva: svetovalno mentorstvo (coaching), e-mentorstvo, itd.
• Funkcije mentorstva.
• Mentorstvo z vodstvenega vidika.
• Mentorstvo kot diadni odnos – odnos med mentorjem in mentorirancem.
• Komunikacija med mentorjem in mentorirancem.
• Oblike in vrste mentorjev glede na način komuniciranja.
• Povratno informiranje v mentorstvu.
• Medsebojno poslušanje v mentorstvu.

III. Načrtovanje mentorstva
• Načrtovanje priprave na mentorsko delo.
• Seznanitev s formalnimi osnovami za mentorje.
• Vloga, vsebine in cilji mentorstva.
• Načrtovanje dela mentorja v procesu mentorstva.

IV. Izpeljava mentorstva
• Naloge mentorja v izpeljavi mentorstva.
• Značilnosti učenja in izobraževanja mentorirancev; oblike, metode in tehnike mentorstva.
• Motivacija in komunikacija v mentorskem procesu.
• Načini spodbujanja refleksije; spodbujanje profesionalnega razvoja mentoriranca.
• Kompetence, ki jih mentoriranci razvijejo oz. dosegajo med mentorstvom.
• Oblike in vrste mentorjevih povratnih informacij.

V. Evalvacija mentorstva
• Pomen evalvacije v mentorstvu.
• Različni subjekti evalvacije mentorstva.
• Načini evalvacij mentorstva (anketa, supervizija, portfolio, samorefleksija, itd.).

VI. Učinki mentorstva
• Prednosti mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.
• Vzroki in učinki slabega mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.

VII. Primeri dobrih mentorskih praks
• Mentorstvo v organizacijah oz. zavodih v gospodarstvu in negospodarstvu:
- Mentorstvo v delovnih organizacijah in podjetjih.
- Mentorstvo v praktičnem usposabljanju.
- Mentorstvo v visokem šolstvu.
- Mentorstvo v kulturnih institucijah.
- Mentorstvo za starejše odrasle.

• Vloga, vsebine in cilji mentorstva.
• Nacrtovanje dela mentorja v procesu mentorstva.

IV. Izpeljava mentorstva
• Naloge mentorja v izpeljavi mentorstva.
• Znacilnosti ucenja in izobraževanja mentorirancev; oblike, metode in tehnike mentorstva.
• Motivacija in komunikacija v mentorskem procesu.
• Nacini spodbujanja refleksije; spodbujanje profesionalnega razvoja mentoriranca.
• Kompetence, ki jih mentoriranci razvijejo oz. dosegajo med mentorstvom.
• Oblike in vrste mentorjevih povratnih informacij.

V. Evalvacija mentorstva
• Pomen evalvacije v mentorstvu.
• Razlicni subjekti evalvacije mentorstva.
• Nacini evalvacij mentorstva (anketa, supervizija, portfolio, samorefleksija, itd.).

VI. Ucinki mentorstva
• Prednosti mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.
• Vzroki in ucinki slabega mentorstva za mentoriranca, mentorja, podjetje oz. zavod in za družbo.

VII. Primeri dobrih mentorskih praks
• Mentorstvo v organizacijah oz. zavodih v gospodarstvu in negospodarstvu:
- Mentorstvo v delovnih organizacijah in podjetjih.
- Mentorstvo v prakticnem usposabljanju.
- Mentorstvo v visokem šolstvu.
- Mentorstvo v kulturnih institucijah.
- Mentorstvo za starejše odrasle.

• Aderibigbe, S., Gray, D. S. & Colucci-Gray, L. (2018). Understanding the nature of mentoring experiences between teachers and student teachers. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 7 (1), 54-71. https://doi.org/10.1108/IJMCE-04-2017-0028
• Clutterbuck, D. (1994). Everyone needs a mentor: Fostering Talent at work. London: Institute of Personnel and Development, str. 44–52.
• Denny, M. D’ Abreau (2016). Mentoring Adult Learners: Implications for Cooperative Extension as a Learning Organization. Journal of Extension, 54 (3), 1-10.
• Feeney Jonson, K. (2013). Being an Effective Mentor: How to Help Beginning Teachers Secceed.
London: Sage Ltd. Available at: http://sk.sagepub.com/books/being-an-effective-mentor
• Garvey, R., Stokes, P. & Megginson, D. (2009). Coaching and Mentoring: Theory and Practice.
London: SAGE Publications Ltd..
• Govekar-Okoliš, M. (2018). Mentors' perceptions on effects of their mentoring with higher education students in companies after the adoption of the Bologna process. European journal of higher education, ISSN 2156-8243, jan. 2018, vol. 8, str. 1-16. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2018.1424007,
doi: 10.1080/21568235.2018.1424007.
• Govekar-Okoliš, M. in Kranjcec, R. (2018). Naloge mentorja za kakovostno mentorstvo višješolskim študentom. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, letn. 24, št. 3, str. 73-90
• Govekar-Okoliš, M. in Kranjcec, R.(2016). Mentorstvo v prakticnem usposabljanju v delovnih organizacijah, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 204 str.
• Govekar-Okoliš, M. (2013). Practical training of students and the realisation of lifelong learning. V: Radovan, Marko (ur.), Koscielniak, Marek (ur.). Lifelong learning today : new areas, contexts, practices. 1st ed. Krakow: Jagiellonian University Press, 2013, str. 83-95.
• Govekar-Okoliš, M. (2011). Characteristics of mentors in the practical training of students. V: Holen, Jodi Bergland (ur.), PhillipS, Amy L. (ur.). Studies in education from diverse contexts. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, str. 59-69.
• Holland, E. (2018). Mentoring communities of practice: what’s in it for the mentor?. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 7 (2), 110-126. https://doi.org/10.1108/IJMCE- 04-2017-0034.
• Marshall, S., Adams, M. & Cameron, A. (2005). Mentoring Academic Staff:
• Lessons from the Field. Available at http://www2.auckland.ac.nz/cp/d/HERDSA/HTML/StaffDev/marshall.HTM
• Zachary, L. J. & Fischler, L. A. (2009). The Mentee’s Guide: Making Mentoring Work for You. San
Francisco, CA: Jossey-Bass, 164 p.

Priporocena literatura/Recommended literature:
• Eby, L. T., Rhodes, J. E. in Allen, T. D. (2007). Definition and Evolution of Mentoring. V: T. D. Allen in L.
T. Eby (ur.), The Blackwell handbook of mentoring: a multiple perspective approach. Malden: Blackwell Publishing, str. 7–20.
• Galbraith, M. W. in Cohen, N. H. (1995). Mentoring: new strategies and challenges. San Francisco: Jossey-Bass, 98 str.
• Govekar-Okoliš, M. (2009). Izobraževanje mentorjev za prakticno usposabljanje študentov v razlicnih delovnih organizacijah. AS. Andragoška spoznanja., 2009, letn. 15, št. 1, str. 77-89.
• Govekar-Okoliš, M. (2010). Characteristics of mentors in intergenerational education. V: Licen, Nives (ur.), Gubalová, Jolana (ur.). Intergenerational learning and education in later life. Ljubljana: Faculty of Arts, 2010, str. 61-69.
• Govekar-Okoliš, M., Kranjcec, R., Gruden, U.(2010). Pogledi mentorjev na prakticno usposabljanje študentov v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 63 str.
• Govekar-Okoliš, M.,Kranjcec, R., Gruden, U.(2010). Prakticno usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 70 str.
• Govekar-Okoliš, M. in Kranjcec, R. (2012). Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa. AS. Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, letn. 18, št. 2, str. 43-53.