Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Kohoutkova Zdenka, lekt. Maltarić Bojana

Vsebina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve uri sta namenjeni spoznavanju besedil publicistične in administrativne zvrsti. Študentje berejo in analizirajo različna administrativna in publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama itp.) in ustvarjajo uporabna besedila administrativne strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika in formalne zgradbe določene vrste besedil (ponudba, naročilo, pogodba itp.). V govornih nastopih vadijo praktično izvedbo govorjenih besedil.
Dve uri sta namenjeni prevajanju publicističnih in zahtevnejših administrativnih besedil s ciljem usvojiti jezikovne in formalne prvine tipične za ta besedila v češčini ter obvladati pravilno izbiro ustreznic v ciljnem jeziku. Predvideno je prevajanje v obe smeri – tako pisno kot tudi konsekutivno ustno.
Del gradiva za pisni prevod tvorijo besedila umetnostne zvrsti, pri čemer je poudarek na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnjo strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod).