Lektorske vaje iz češkega jezika 1/2

Lektorske vaje iz češkega jezika 1/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Kohoutkova Zdenka, lekt. Maltarić Bojana

Vsebina

Študentom bodo skozi branje besedil in številne vaje predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem) ter osnove češkega oblikoslovnega sistema (zlasti sklanjatve in spregatve). Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (tvorba dialogov, kratkih ustnih in pisnih besedil) ter ob lažjih besedilih spoznavajo češke družbene in zgodovinske realije.