Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5

Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 5

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Obdelava najbolj zahtevnih slovničnih tem s poudarkom na posebnostih: pomenske skupine samostalnikov (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva ipd), posebnosti sklanjatve samostalnikov, sistem glagolskih oblik v sodobni poljščini s poudarkom na temah, ki povzročajo največ težav (glagoli premikanja, tvorba/pretvorba vidskih parov, glagolske predpone).
Izpopolnjevanje spretnosti slušnega razumevanja besedil (poslušanje radijskih iger in drugih oddaj, gledanje filmov ter raznovrstnega avdiovizualnega gradiva).
Leksika: obdelava tem, povezanih z Poljsko (kultura, umetnost, zgodovina, politika itd.), in sploh družabnih tem, ki so inspiracija za diskusije in pisanje različnih tekstov, poglabljanje specialističnega besednega zaklada (različne terminologije).
Polovica ur pri predmetu je namenjenih prevajanju v slovenščino. Besedila, ki jih študentje prevajajo v tretjem letniku, so zahtevnejša in segajo na najrazličnejša področja rabe poljskega jezika (poudarek na esejističnih besedilih, delno tudi umetnostnih).
Študentje se učijo dela z različnimi prevajalskimi orodji, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma.