Leksika in slovnica slovenskega jezika

Leksika in slovnica slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, doc. dr. Popič Damjan, prof. dr. Gorjanc Vojko

(a) jezikovni gradniki, jezikovni gradniki in njihov pomen, specificne lastnosti jezikovnih enot v slovenšcini (predvsem od besede/leksema do besedne zveze in stavka); (b) slovnica, pomen in komunikacija (oblikoslovje, skladnja ); (c) leksika in slovnica, slovnica in besedilo.

Ob zavedanju celovitosti delovanja jezika bodo povezana vprašanja skupnega delovanja slovnice in leksike. Pri predmetu bodo glede na narašcajoco kompleksnost jezikovnih enot obravnavani oblikoslovje (besedne vrste), besednozvezna, stavcna in nadstavcna skladnja. Tak pristop je še posebej smiseln z vidika prevajalskih procesov, saj omogoca lažje prepoznavanje prevodnih enot.

• P. Gantar, 2015: Leksikografski opis slovenšcine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba FF, str. 116–122, 252–281, 307–371. COBISS.SI-ID - 282009600
• V. Gorjanc, 1998: Konektorji v slovnicnem opisu znanstvenega besedila. Slavisticna revija 46/4, str. 367-388. COBISS.SI-ID - 9281378
• R. Grošelj, 2015: Besedne vrste v slovenskem jeziku. V: V. Gorjanc idr. (ur.). Slovar sodobne slovenšcine – problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba FF, str. 498–513. COBISS.SI-ID - 58761314
• J. Toporišic, 2000: Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 235–462, 469–687. COBISS.SI-ID - 44990977

Spletni viri:
• Adam Kilgariff: Word sketches
• FrameNet
• WordNet