Znanstvena in strokovna terminologija

Znanstvena in strokovna terminologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Razločevanje strokovne od znanstvene terminologije predvsem na podlagi pojmovne zahtevnosti denotata – posledično na podlagi delne različnosti tvornih prvin govornega dejanja. Jezikovnokulturno vprašanje smiselnosti spreminjanja izrazne podobe termina – t. i. domače glede na prevzeto ali citatno – ko gre za isti denotat, vendar deloma različnega naslovnika – znanstvenik/strokovnjak glede na širšo laično javnost. Poimenovalna vloga terminologije, definirana z načelno enopomenskostjo, se pravi z besedilno neodvisnostjo denotativnega pomena – tako rekoč absolutna veljavnost strukturalne analize tovrstnega pomena. Odsotnost konotativnosti in s tem sopomenskosti, zato mogoč le pojav dvojničnosti – načeloma jezikovnopolitični vzroki. Pojav term i nol ogizacije kot poimenovalni vir, temelječ na katerem izmed pomenotvornih postopkov. Determinologizacija – premik denotata iz stroke.