Uvod v jezikovno komunikacijo

Uvod v jezikovno komunikacijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Izvor jezika.
Temeljne jezikovne strukture in njihova koherenca v oblikovanju jezikovnega sporočila.
Opisovanje jezika: vprašanje slovnice kot idealne jezikovne kompetence.
Materni, drugi in tuji jeziki.
Slovenski in francoski metajezik.
Razmerje med govorom in pisavo: reprezentacija, percepcija, produkcija.
Čas v komunikaciji.
Funkcijski razrez jezikovne komunikacije in vloga govorečega subjekta.
Komunikacijske maksime in konverzacija.
Fonocentrizem in problem opisovanja govorne realnosti.
Sporazumevalni položaji: zasebna in javna komunikacija.
Dialog kot temeljna sporazumevala situacija: namen, strategija, učinek.
Prozodija in tvorba jezikovne spontanosti.

MARTINET, André (1960) Éléments de linguistique générale, izpopolnjena izd. 1993, Armand Colin, Pariz.
BENVENISTE, Émile (1966-1974): Problemes de linguistique générale, Gallimard, Pariz [izbrana poglavja]
DUBOIS, J. et alii (1994) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse.
ARNAULD et LANCELOT (1660) Grammaire raisonnée et générale, Allia.
CHOMSKY, N. (1975) Réflexions sur le langage, Flammarion.