Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Teorije čustvenih in vedenjskih težav

Ure predavanj: 52

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 8

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Kroflič Robert

- Pojmovna opredelitev področja čustvenih in vedenjskih težav
- Interdisciplinarnost obravnave oseb s čustvenimi in vedenjskimi težavami
- Dejavniki razvoja patologije pri človeku preko koncepta nature – kulture
- Od antropološke opredelitve normalnega-patološkega h kriminološki opredelitvi normalnega-odklonskega
- Prispevki k pedagoški opredelitvi vzgoje-prevzgoje, preventive, discipliniranja, indoktrinacije, manipulacije in pravnih razsežnosti omenjenih pojavov (vprašanje legalnosti in legitimnosti (pre)vzgoje)
- Elementi vzgojnega koncepta šole, pravna in etična razsežnost discipliniranja
- Šola kot inkluzivna, demokratična, pravična in skrbna/solidarna institucija
- Medikalizacija vzgoje
- Deinstitucionalizacija prevzgoje
- Oblikovanje alternativnih paradigem (pre)vzgoje (teorija restorativnosti, vzgoja prek umetnosti, pet terapije ipd.)

• Kanduč, Z., Kriminologija (Stranpoti vede o stranpoteh), Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1999. 306 str. ID=98152704
• Petrovec Z., Kazen brez zločina, Studia humanitatis 1998. 241 str. ID=19253341
• Kobolt, A. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2012. ID =250372864
• Kobolt, A. (ur). Moči, izzivi vizije vzgojnih zavodov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2015. ID= 281284352
• Kroflič, R., Se je v vzgoji mogoče izogniti kaznovanju? Zagotovimo našim otrokom mladost brez kaznovanja (ur. Kornhauser, P. idr.). Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. str. 123-134. ID= 34861410
• Kroflič, R. (ur.), Kazen v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. (Avtorji: Robi Kroflič, Klarič Tina, Štirn Janota Petra, Stolnik Karmen, Gibbs John C., Skiba Russell, Boone Kimberly, Fontanini Angela, Wu Tony, Strussell Allison, Peterson Reece Loren, Cremin Hilary), Ljubljana: CPI 2011. ID=257014016
• Kroflič, R. O opolnomočenju in subjektifikaciji s pomočjo umetniške izkušnje. V: Rutar, D. (ur.).
Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Kamnik: CIRIUS 2018. ID=69385058
• Kroflič, R. Koncepti odzivanja na nasilje med ničelno toleranco in restorativnostjo. Šolsko polje, Letn. XXX (2019)/1-2, str. 9-27. ID=3457111
• Kroflič, Raba metafor Rv pedagogiki. V: Kroflič, R.; Vidmar, T.; Skubic-Ermenc, K. (ur). Živa pedagoška misel Zdenka Medveša. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 177-194. ID=38066691
• Kroflič, R. Prosvetna politika in vzgoja v času pandemije. Sodobna pedagogika, 2020, letn. 71, št. 4, str. 28-41. ID=47845379
• Mikuš Kos, A. (2017). Duševno zdravje otrok današnjega časa. Radovljica: Didakta. ID=292030464

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.