Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Strukturni okvir predmeta:
- geneza terminologije s prostorsko in časovno opredelitev pojma JV Evropa;

Naselitev Slovanov:
- smeri in faze naselitve,
- gospodarska in družbena razvitost Slovanov ob naselitvi,
- staroselski vplivi na Slovane;

Formiranje srednjeveške družbe (7.–11. stol.):
- etnogeneza posameznih etnij,
- JV Evropa kot prostor križanja interesov frankovskega oz. nemškega kraljestva in Bizanca,
- pokristjanjevanje JV Evrope,
- izoblikovanje posameznih političnih centrov na prostoru JV Evrope kot začetkov kasnejših srednjeveških balkanskih držav,
- politični, družbeni in gospodarski razvoj pri posameznih narodih;

JV Evropa med Ogrsko, Benetkami in Bizancem (11.–15. stol.):
- zaton bizantinskega cesarstva,
- krepitev centralne oblasti v balkanskih državah,
- politični,družbeni in gospodarski razvoj posameznih političnih tvorb v JV Evropi;

Propad srednjeveških balkanskih držav:
- centrifugalne sil v srednjeveških balkanskih državah,
- pojav Turkov kot bodoče odločilne sile v JV Evropi in njihova postopna prevlada.