Šolsko svetovalno delo I

Šolsko svetovalno delo I

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra, doc. dr. Šarić Marjeta

Vsebina

1. Svetovalno delo in šola
- Značilnosti šolskega svetovalnega dela; načela šolskega svetovalnega dela, položaj šolskih svetovalnih delavcev
- Karakteristike: šolsko in osebno svetovanje
- Organizacijsko operativne rešitve svetovalne pomoči

2. Teorije svetovanja:
- Značilnosti nekaterih teorij svetovanje: psihodinamska, behavioristična, Rogersova, gestalt, transakcijska, realitetna
- Analiza Rogersove teorije svetovanja
- Pogoji uspešnega svetovanja
- Etape svetovalnega procesa

3. Svetovalno delo z učenci
- Razvojno svetovanje (cilji in naloge), posebnosti razvojnega svetovanja v predšolskem in šolskem obdobju, v vrtcu, osnovni in srednji šoli
- Načela in pogoji svetovalnega dela šolskega pedagoga z učenci Preventivno in kurativno svetovalno delo; individualno in skupinsko svetovalno delo z učenci
- Individualno in skupinsko svetovalno delo z učenci; svetovalno delo z oddelčnimi skupnostmi učencev; integracija/inkluzija učencev s posebnimi potrebami, kulturno, socialno, jezikovno drugačnimi

4. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji
- Objektivni in subjektivni pogoji (po)svetovalnega dela z učitelji; vsebinske možnosti svetovalnega in posvetovalnega dela med učitelji in pedagogom

5. Svetovalno in posvetovalno delo s starši
- Formalne in neformalne oblike sodelovanja šole z domom oziroma učiteljev s starši
- Motivacija staršev za sodelovanje; individualne in skupinske oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, skupine staršev rizičnih otrok) in svetovalnega dela

7. Tehnika načrtovanja in evalvacije dela šolskega pedagoga
- Letni delovni načrt šolskega pedagoga: viri načrtovanja, temeljne akcije in aktualne naloge

8. Etična načela svetovalnega dela