Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ivančič Kutin Barbara

Vsebina

Terminologija, temeljni pojmi in njihova današnja sistematika. Fenomenologija predmeta: definicije, forme, funkcije in sestavine SF, posebno glede na razmerje do jezika na eni in literature na drugi strani. Sinkretičnost SF: ravnina teksta, teksture, konteksta; žanrski sistem, variabilnost SF. Posebne téme: urbana in sodobna SF, folklorizacija, literarizacija; otroška SF, imitacija SF = slovstveni folklorizem; avdiovizualizacja SF; literarjenje. Zgodovina konkretnih pojavnih oblik slovenske SF skozi čas od najzgodnejših virov (antika, Sveto pismo) do danes po posameznih obdobjih, kakor jih zaznamuje (slovenska) literarna zgodovina.
Metodologija: terensko delo; sodobni tehnični pripomočki; inventarizacjia, klasifikacija, redakcija in interpretacija gradiva.