Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik

Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Temeljni pojmi področja slovenščine kot J2 in TJ:
- vloga in položaj slovenščine kot J1, J2 in TJ v Sloveniji, zamejstvu in v tujini,
- zgodovina slovenščine kot TJ,
- organiziranost in delovanje na področju slovenščine kot J2 in TJ,
- jezikovna politika in načrtovanje slovenščine kot J2 in TJ, analiza pravnih aktov,
- govorci slovenščine kot J2 in TJ in njihove značilnosti,
- značilnosti slovenščine z vidika njenega učenja in poučevanja kot TJ,
- teorije jezikovnega usvajanja in modeli jezikovnega poučevanja,
- značilnosti procesov učenja in usvajanja slovenščine kot J1 in TJ,
- dejavniki jezikovnega usvajanja,
- podobnosti in razlike med procesoma učenja in usvajanja J1 in TJ,
- jezikovno znanje in sporazumevalna zmožnost,
- ravni jezikovnega znanja in skupni evropski referenčni okvir za jezike,
- raziskovanje na področju slovenščine kot J2 in TJ.

Jezik in slovstvo: Slovenščina kot drugi/tuji jezik, 2004, 49/3–4.
PIRIH-SVETINA, Nataša, 2005: Slovenščina kot tuji jezik. Domžale: Izolit.
PIRIH SVETINA, Nataša, 2019: Slovenščina med jeziki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V: BALAŽIC BULC, Tatjana (ur.), et al. Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 259-271.
PIRIH SVETINA, Nataša, 2020: Slovenščina, ki je ni bilo v javnosti. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. letn. 57, posebna št., str. 21-39, 169-170.
Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Simpozij Obdobja 41. Ur. PIRIH SVETINA, Nataša FERBEŽAR, Ina Ljubljana: Založba Univerze, 2022.