Romunščina III

Romunščina III

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Pridobivanje ustreznih kompetenc v romunščini kot tujem jeziku na ravni B1 v skladu z določili Sveta Evrope za to raven v Skupnem evropskem jezikovnem okviru: Razumevanje standardnih pisnih besedil v eni od stalnih sporočanjskih oblik v rabi.
Razumevanje standardnih ustnih besedil v nezaznamovani, jasni in naravni izgovorni obliki, ki so pogosta v rabi v predvidljivih govornih položajih (televizija, radijska poročila, diskusije in razprave).
Pridobivanje zmožnosti za samostojno rabo pisnih ter govornih spretnosti v pogostih sporazumevalnih položajih z jasno izraženim sporočanjskim namenom (utemeljevanje, pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).
Poglobljeno učenje kulturno-civilizacijskih značilnosti Romunije: branje romunskih leposlovnih besedil v izvirniku, poslušanje romunske glasbe, spoznavanje različnih zgodovinskih in zemljepisnih značilnosti romunske folklore.
V procesu pridobivanja sporazumevalne zmožnosti je poseben poudarek namenjen naslednjim prvinam iz jezikovnega (slovničnega sistema):
- Samostalnik: sklon – rodilnik (vezljivost predlogov z rodilnikom); sklon - dajalnik (vezljivost predlogov z dajalnikom), predmet v dajalniku; tožilnik (osebni in neosebni tožilnik, zveza predmeta v tožilniku s predlogom pe, podvajanje direktnega/indirektnega predmeta z naslonskimi oblikami osebnih zaimkov; zvalnik.
- Člen: svojilni člen (al/ a/ ai/ ale); kazalni člen (cel/ cea/ cei/ cele).
- Pridevnik: ujemanje med pridevnikom in samostalnikom; vrstni red v stavku.
- Zaimki: osebni zaimki – dolga in kratka oblika zaimkov, osebni zaimki v rabi in pregibnost po spolu, številu, sklonu, svojilnem dajalniku; obratno svojilni zaimki; kazalni zaimki; vprašalni zaimki; nikalni zaimki.
- Glagol: naklon: indikativ (imperfekt, pluperfekt), pogojnik, gerundij, pasiv.
- predlogi: predlogi za rodilnik, dajalnik in tožilnik.
- Vezniki.
Besedišče: izobraževanje, zasebno življenje in prosti čas, nakupovanje, potovanja, zdravje, delo in poklic, pridobivanje in dajanje informacij; odnosi in občutja; vplivanje na čustva; vplivanje na odzive.

*** Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, vol. I – II.
Cernăuţi - Gorodeţchi, Mihaela, Limba română pentru străini. Curs intensiv,
nivel mediu, ediţia a II a revăzută, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2008.
Dorobăţ, Ana, Fotea, Mircea, Româna de bază, vol. I şi II, Iaşi, Institutul European,
1999 (+ CD-uri audio).
Kohn, Daniela, Manual de limba română pentru străini. Curs (B1-B2), Iaşi, Polirom, 2012.
Medrea, Anca, Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vesa, Viorica, Vîlcu, Dina, Teste de
limba română ca limbă străină [A1, A2, B1, B2], Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008.
Moldovan, Victoria, Pop, Liana, Uricaru, Lucia, Nivel prag. Pentru învăţarea limbii
române ca limbă străină, Strasbourg, Consiliul Europei, 2002.
Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vîlcu, Diana, Exerci?ii audio. Româna cam limbă străină (RSL), Cluj, Institutul Limbii Române – Limbă Europeană, 2010.
Platon, Elena (coord.), Procesul de predare – învă?are a RLMN la ciclul primar, Cluj-Napoca, Editura Casa Căr?ii de ?tiin?ă, 2011.
Platon, Elena (coord.), Procesul de evaluare a RLMN la ciclul primar, Cluj-Napoca, Editura Casa Căr?ii de ?tiin?ă, 2011.
Popescu-Sireteanu, Ion (coord.), Nimigean, Gina, Sterpu, Iolanda, Ţăranu, Ecaterina, Dicţionar de verbe româneşti, cu traducere în limbile engleză, franceză, spaniolă, greacă modernă, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007.
Sterpu, Iolanda, Conjugarea verbului românesc. Gramatică şi exerciţii pentru străini, Iaşi, Editura Junimea, 2010.
Vasilescu, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice, Bucure?ti, Editura Universită?ii din Bucure?ti, 2006.