Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Vsebina

- temeljni pojmi področja slovenščine kot TJ
- proces učenja in poučevanja slovenščine kot tujega jezika
- dejavniki jezikovnega usvajanja in učenja
- ravni jezikovnega znanja
- komunikacijski pristop pri poučevanju slovenščine kot TJ
- metode poučevanja, razlaga, dajanje navodil
- delo z besedilom
- sporazumevalne dejavnosti: branje, poslušanje, govorjenje, pisanje
- dejavnosti pri pouku slovenščine kot tujega jezika - učenje izgovorjave, besedišča, slovnice
- teme, situacije, pojmi, jezikovne funkcije
- testiranje znanja slovenščine kot J2/TJ
- načrtovanje in izvedba pouka
- opazovanje in analiza pouka