Pomožne zgodovinske vede

Pomožne zgodovinske vede

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Temeljni pojmi. Zgodovina discipline. Uvod v latinsko paleografijo. Uvod v diplomatiko. Uvod v kronologijo. Uvod v sfragistiko. Uvod v heraldiko. Uvod v egdotiko. Uvod v numizmatiko.

J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985, 274 str. COBISS.SI-ID – 2045184
P. Štih (prip.), Latinska paleografija – priročnik za vaje (gradivo odd. za zgodovino, 2005) – kopija v oddelčni knjižnici

Priporočena literatura:
Viktor Novak, Latinska paleografija. Beograd: Naučna knjiga, 1980.
Dušan Kos, Pismo, pisava, pisar. Ljubljana, 1994.
Slovenija v papeških listinah. Ljubljana, 1996.
Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320–1782), Ljubljana, 1998.