Pomožne zgodovinske vede

Pomožne zgodovinske vede

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Temeljni pojmi. Zgodovina discipline. Uvod v latinsko paleografijo. Uvod v diplomatiko. Uvod v kronologijo. Uvod v sfragistiko. Uvod v heraldiko. Uvod v egdotiko. Uvod v numizmatiko.