Književnost za šolsko rabo

Književnost za šolsko rabo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žbogar Alenka, red. prof. dr. Saksida Igor

Vsebina

Vloga in pomen pouka književnosti v 21. stoletju
- Šolski literarni kanon glede na učne cilje, metode in vsebine pouka književnosti
- Pregled temeljnih slogovnih smeri oz. obdobij slovenske in tuje prevodne književnosti, primerne in/ali predpisane za šolsko obravnavo
- Kontekstualizacija šolskih književnih vsebin
- Periodizacija slovenske književnosti za šolsko rabo ob primerjavi s tujo prevodno
- Dejaven stik s šolskimi kanonskimi književnimi besedili in priprava na delo v razredu