Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja

Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Orel Irena, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Jezik neumetnostnih in umetnostnih rokopisnih in tiskanih besedil od 10. do 19. stoletja:
- nabožnih: spovednih, molitvenih obrazcev, pridig, svetopisemskih prevodov, izdaj katekizmov, lekcionarjev, postil, molitev, cerkvenih pesmi itd.; nenabožnih: imen, abecednikov, učbenikov, predgovorov, poezije, proze, dramatike, praktičnosporazumevalnih (pogovorov, pisem), strokovnih, publicističnih, uradovalnih, pravniških (priseg, razglasov, patentov, zakonov ... ) besedil v sinhronem in diahronem uvidu.

Slovnični opis, primerjanje z istovrstnimi mlajšimi besedili, ugotavljanje razvojno spremenljivih in nespremenljivih jezikovnih prvin na vseh ravninah v pokrajinsko in časovno različnih besedilih. Jezikovno- in besedilnozvrstne posebnosti, slogovne značilnosti, knjižne in govorjene, narečne jezikovne prvine, medjezikovne interference. Pomenska razlaga časovno zaznamovanega besedja. Ugotavljanje vplivov izhodiščnega jezika na skladenjski, besedoslovni in besediloslovni ravni pri prevedenih besedilih. Jezikovno posodabljanje starejših besedil. Primerjava besedilnovrstno ali tematsko sorodnih raznočasnih besedil, prepoznavanje kontinuitete in specifičnosti v izrabi jezikovnih stilnih sredstev primerjalno s sodobnim knjižnim jezikom in tujejezičnimi predlogami. Seminarske naloge: jezikovna razčlenitev izbranih tematsko ali besedilnovrstno sorodnih vzorčnih odlomkov besedil iz različnih obdobij slovenskega kulturnega in knjižnega jezika do 19. stoletja. Prepoznavanje kontinuitete, ugotavljanje jezikovnih sprememb, tipičnih za določeno razvojno obdobje ali pisca, ugotavljanje in razlaga razlik v primerjavi s sodobnim knjižnim in govorjenim jezikom. Utrjevanje pravorečnih in naglasnih posebnosti v starejših besedilih, oblikoslovna,
besedotvorna in skladenjska analiza izbranih besedil.

Seminarske naloge utemeljujejo usvojena jezikovnozgodovinska dejstva, zakonitosti in postopke in vsebujejo jezikovno razčlenitev, primerjavo, protistavo izbranih tematsko ali besedilnovrstno sorodnih odlomkov besedil z namenom ugotavljanja kontinuitete in jezikovnih sprememb, tipičnih za določeno razvojno obdobje ali pisca, v primerjavi s sodobnim knjižnim in govorjenim jezikom.

- Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1992 COBISS.SI-ID 30118400 (in zvočna kaseta, 1994, ZRC SAZU). COBISS.SI-ID - 11184699
- Jesenšek Marko: Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Maribor: Slavistično društvo, 2005 (Zora 33). COBISS.SI-ID - 55373057.
- Mikhailov, Nikolai: Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine. Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550). Trst: Mladika, 2001. COBISS.SI-ID 1759980
- Orel, Irena: Slovenski pisni jezik nekdaj in danes – med izročilom in govorom. V: Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ur. A. Vidovič Muha. Ljubljana: FF, 2003. 551–562. COBISS.SI-ID 125833984
- Jezik pridig O. Rogerija Ljubljanskega. V: Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. De sanctis totius anni. Ljubljana: Fundacija dr. Bruno Breschi, SAZU (Dela 55/3),. 2001. 29–76. COBISS.SI-ID 112680192
- Orožen, Martina: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: FF, 1996. COBISS.SI-ID 62748160
- Orožen, Martina: Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana: FF, 1996. COBISS.SI-ID 61715200
- Toporišič, Jože, Gjurin, Velemir: Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana 1981. 387–565. COBISS.SI-ID 7073536

Podrobnejša literatura za obravnavana besedila ter gradivo iz različnih virov, iz faksimiliranih izdaj starejših slovenskih besedil in z medmrežja bosta podana sproti.