Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Vsebina

Nabor izbranih tem je variabilen in se spreminja glede na aktualnost in trende v stroki ter glede na interes študentov. Prednostno bodo obravnavane teme, ki imajo v političnem, družbenem in gospodarskem razvoju JV Evrope v primerjavi z zahodno Evropo specifično dinamiko (etnogeneza, etnična in verska heterogenost prostora, specifike razvoja fevdalizma, politična nestabilnost prostora ...).